Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1106 (2015-2016)
Innlevert: 18.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Nasjonal helse- og sykehusplan er tydelig på at psykisk helse- og rushelsetjenester må samordnes bedre med somatiske helsetjenester. Men flere av de store sykehusene omorganiserer sine mottaksenheter uten at de innrettes mot rus og psykiatri pasienter. Mange pasienter har sammensatte lidelser og alle har krav på et helhetlig behandlingstilbud, også ved akuttinnleggelser.
Hvilke strategi har ministeren for å sikre at mottaksenhetene følger opp vedtatt politikk om samordning av rus, psykisk helse og somatikk?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan var ønsket om et helhetlig tilbud på tvers av fagområdene et av de tydeligste signalene fra brukerorganisasjonene. Dette signalet er sammenfallende med anbefalinger fra WHO. Det foreligger forskning som forteller om i snitt 20 år kortere levetid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, sammenliknet med øvrig befolkning. En av flere årsaker til dette er manglende utredning og behandling av somatiske lidelser. Vi har også erfaring for at pasienter med alvorlig somatisk sykdom i mange tilfelle også har behov for behandling av rusproblemer og/eller psykiske problemer.
Innspillene til Nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalingene fra WHO gir imidlertid ikke svar på hvordan tjenestene best kan organiseres for å lykkes med en god integrering av tjenestene. Svarene må finnes gjennom gode prosesser mellom ulike tjenester og i dialog med brukerne. Parallelt med utarbeidelsen av Nasjonal helse- og sykehusplan fikk de regionale helseforetakene i 2015 i oppdrag å etablere rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser og tilsvarende, at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Tilbakemeldinger fra de regionale helseforetakene viser at alle har oppmerksomhet rettet mot problemstillingen og at det arbeides på litt ulike måter for å få det til. Generelt vises det til pågående planarbeid, til rutiner som til dels allerede er etablert, til samlokalisering og i enkelte tilfelle til felles akuttmottak.
Et viktig strategisk grep fremover vil være etableringen av pakkeforløp på psykisk helse- og rusfeltet. Helsedirektoratet vil med det første få i oppdrag å starte dette arbeidet.