Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2015-2016)
Innlevert: 18.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 27.05.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er viktig at prosesser hvor barnevernet er involvert, kvalitetssikres. Involverte barn og ungdommer må bli hørt og få reell innflytelse, før det tas viktige avgjørelser om deres liv. Dette må selvsagt også gjelde barn med ulike funksjonsnedsettelser. Flere opplever at når det stilles spørsmål vedrørende kvalitetssikring og brukermedvirkning så argumenteres det med taushetsplikten.
Hva kan statsråden gjøre for å sikre at ikke barnevernet "skjuler" egne feil, ved å skyve taushetsplikten foran seg?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er enig med representanten i at det er viktig at prosesser hvor barnevernet er involvert blir kvalitetssikret, og at barn og ungdommer i barnevernssaker må bli hørt og få reell innflytelse før det tas viktige avgjørelser om deres liv. Jeg er også opptatt av at rettssikkerheten til barn i barnevernet skal bli ivaretatt på en god måte. Åpenhet og innsyn i barnevernets arbeid kan bidra til å styrke legitimiteten og tilliten i befolkningen. Samtidig må all formidling av opplysninger og kommunikasjon skje innenfor reglene om taushetsplikt og opplysningsrett.
En av mine viktigste oppgaver som barneminister er å sørge for at barnevernet i større grad involverer barn og unge.
For å kunne følge opp barn som trenger hjelp fra barnevernet på en god måte, er det avgjørende at barn blir hørt og kan medvirke i avgjørelser om barnet. Fra 1. juni 2014 ble barns rett til medvirkning styrket i barnevernloven. Det er presisert at barnet skal gis mulighet til medvirkning og at det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for har også anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet har laget en utfyllende forskrift om medvirkning og tillitsperson. Formålet med forskriften er å styrke barn og unges medvirkning og innflytelse i barnevernet. Det fremgår av forskriften at barnets medvirkning er en prosess som må utøves under hele sakens forløp, og at barnet skal gis mulighet til å medvirke i alle forhold som berører barnet. Barnevernet skal i sin saksbehandling dokumentere barnets medvirkning. Det skal dokumenteres hvorvidt barnet har fått anledning til å medvirke, hva barnet er blitt hørt om og hva som var barnets syn.
Hver enkelt kommune er ansvarlig for at de ivaretar barns rett til medvirkning i barnevernssaker. Også kommunens øverste administrative og politiske ledelse har et ansvar for at kommunen ivaretar sine plikter.
Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de er pålagt etter barnevernloven. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet på barnevernområdet. I forbindelse med sine tilsynsoppgaver har fylkesmannen og Helsetilsynet full tilgang til opplysninger i den enkelte sak. Jeg forventer at fylkesmannen følger opp dersom de blir gjort kjent med at kommuner ikke følger opp barns rett til medvirkning.
Det er en viktig del av rettssikkerheten for barn i barnevernets omsorg at de har adgang til å ta opp forhold de er misfornøyd med. Jeg mener at dagens klageordninger er gode, men jeg vil gjerne vurdere om det er rom for forbedringer. Mitt departement har derfor startet et arbeid med berørte parter for å få gode innspill til mulige forbedringer. Jeg har blant annet invitert flere brukerorganisasjoner og fylkesmenn til en workshop om klageordninger i barnevernet 6. juni.
Alle som arbeider i barnevernet har taushetsplikt om de opplysningene de får tilgang til gjennom arbeidet med barnevernssaker. Taushetsplikten innebærer et forbud mot å formidle opplysninger til andre, med mindre det finnes unntak som gir plikt eller adgang til å formidle opplysningene. Barneverntjenestens taushetsplikt er noe strengere enn taushetsplikten som gjelder for andre tjenester med forvaltningsmessig taushetsplikt. I motsetning til forvaltningslovens alminnelige regler omfatter barneverntjenestens taushetsplikt alle opplysninger om barnet og familien. Dette innebærer blant annet at det at en familie har en tilknytning til barneverntjenesten, i seg selv er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Barnevernsaker inneholder ofte personlige og sensitive opplysninger. Det er viktig å sikre at disse opplysningene ikke videreformidles i større grad enn det er adgang til, og at de håndteres slik at hensynet til personlig integritet, personvern og tillit til barnevernet ivaretas på en god måte.
Taushetsplikten er i utgangspunktet ikke til hinder for at opplysninger gis dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre. I slike tilfeller oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder.
Barneverntjenesten har selvsagt anledning til å gi generell informasjon til offentligheten om sitt arbeid, ansvar og arbeidsmetoder. Åpenhet og innsyn i barnevernets arbeid kan som nevnt bidra til å styrke legitimiteten og tilliten i befolkningen. Taushetsplikten skal beskytte den enkelte mot unødig spredning av personopplysninger. Taushetsplikten er ikke ment å beskytte barnevernet på bekostning av åpenhet og innsyn.
I november 2014 ble det nedsatt et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettssikkerheten for barna og skape et mer forståelig regelverk. Utvalget skal blant annet vurdere om barnevernet er et egnet område for rettighetsfesting. Jeg ser frem til å motta utvalgets utredning.
Avslutningsvis vil jeg nevne at Regjeringen har besluttet at Statens helsetilsyn får i oppdrag å gjennomgå et utvalg saker om akuttplassering og saker om omsorgsovertakelse. Både saksbehandlingen i barnevernet og behandlingen i fylkesnemnda skal gjennomgås. Gjennomgangen kan samlet gi informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår. Gjennomgangen kan gi verdifull kunnskap som kan komme til nytte i arbeidet med å videreutvikle barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet utarbeider nå et mandat for oppdraget, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet.