Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1119 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 20.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil regjeringen kompensere tapet av statlige arbeidsplasser på de stedene som vil miste arbeidsplasser som følge av sentraliseringen av Skatteetaten?

Begrunnelse

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å vurdere kontorstrukturen med sikte på å redusere antall skattekontor. Foreløpige signaler tilsier at Skatteetaten i sin rapport vil foreslå å legge ned et betydelig antall skattekontorer. Rapporten oversendes til Finansdepartementet 1. juni 2016. Umiddelbart etter dette kan Finansdepartementet beslutte å legge ned skattekontorer over hele Norge.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen har ansvar for at statsforvaltningen er organisert på en måte som sikrer effektiv og god oppgaveløsning. Mitt utgangspunkt er at en ny kontorstruktur for Skatteetaten skal gi mer effektiv ressursbruk og samtidig bedre kvalitet i oppgaveløsningen, blant annet gjennom mer spesialisering, mer robuste og kompetente fagmiljø og økt rettssikkerhet. Jeg ser derfor frem til å motta Skattedirektoratets faglige anbefaling om ny kontorstruktur innen 1. juni 2016 og forholder meg ikke til eventuelle "foreløpige signaler".
Stortingsrepresentant Vedum skriver at «Rapporten oversendes til Finansdepartementet 1. juni 2016. Umiddelbart etter dette kan Finansdepartementet beslutte å legge ned skattekontorer over hele Norge.» Dette er ikke riktig. Vurderings- og prosedyrekrav for lokalisering av statlige arbeidsplasser er regulert i «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon». I henhold til disse retningslinjene vil Finansdepartementet involvere Kommunal- og moderniseringsdepartementet i vurderingen av Skattedirektoratets forslag. Konsekvensene for arbeidsmarkedene som eventuelt mister statlige arbeidsplasser og behov for eventuelle avbøtende tiltak, skal i henhold til retningslinjene vurderes.
Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre endringer i Skatteetatens kontorstruktur, vil Stortinget bli orientert om dette. Hvis endringen krever lovendringer eller bevilgninger, vil det bli fremmet forslag til Stortinget om dette på vanlig måte.
Skatteetaten har gjennom årene gjennomgått store endringer og moderniseringer, som har vært nødvendige for blant annet å løse oppgavene mer effektivt, sikre økt kvalitet og bedre servicen for befolkningen. Blant annet ble det under Regjeringen Stoltenberg II, som Senterpartiet selv var en del av, gjennomført en betydelig endring i Skatteetatens kontorstruktur. Antall kontorer ble i 2011 og 2012 redusert med 103, nesten en halvering av antall kontorer. Stortinget ble den gang orientert om disse nedleggelsene i Prop. 1 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2011-2012) for Finansdepartementet.