Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2015-2016)
Innlevert: 20.05.2016
Sendt: 23.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Agder politidistrikt har på grunn av stram økonomi sett seg nødt til å kutte i polititjenestene til sjøs og dermed ikke ha faste patruljer langs kysten i sommer. Politibåtene svært viktige for å skape trygghet på sjøen, og deres tilstedeværelse kan ha en forebyggende effekt. I 2015 mistet 36 personer livet i forbindelse med bruk av fritidsbåter, noe som var en økning på åtte personer fra året før.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre trafikksikkerhet på sjøen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er opptatt av at politiet er til stede også på sjøen. Synlig politi til sjøs er trygghetsskapende og har en forebyggende effekt mot uønsket adferd. Sjøtjenesten inngår også som et viktig element i politidistriktets samlede beredskap, både for redning og liv/helse, men også for andre uønskede akutte hendelser i kystsonen.
Det er opp til politimesterne i de enkelte distrikt og foreta prioriteringer innenfor egne budsjettrammer i samsvar med de sentrale føringene for prioriteringer i politiet og lokale forhold.
Når det gjelder Agder politidistrikt har jeg fått opplyst fra Politidirektoratet at to tjenestemenn fra Utrykningspolitiet skal bistå og forsterke båttjenesten i sommer. Videre skal politidistriktet på nytt se på mulighetene for å styrke båttjenesten. Politidirektoratet har opplyst til departementet at det vil følge opp sjøtjenesten i sesongen.
Regjeringen har for øvrig foreslått og sammen med KrF og Venstre fått Stortinget med på en økning i politiets budsjett med om lag 3 mrd. kroner (inkl. pris og lønnsvekst) siden 2014. Gjennom de siste årene er politiets generelle kapasitet også økt gjennom årlige utvidelser av årsverksrammen. I budsjettet for 2016 er det tatt høyde for en oppbemanning med 357 nye politistillinger. Jeg forutsetter at sjøtjenesten blir tilfredsstillende også i sommer og har tillit til politimesterens prioriteringer innenfor de rammene politimesterne har til disposisjon.