Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1145 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilke signaler har finansministeren fått av Stortinget for å ta opp igjen prosessen med å sentralisere skattekontorer etter at Stortinget avviste dette spørsmålet i 2015 og når vil Stortinget få forelagt forslaget til ny kontorstruktur for skatteetaten?

Begrunnelse

Våren 2014 besluttete regjeringen at skatteetaten skulle se på endret kontorstruktur for å få det de oppfattet var en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Antall skattekontorer skulle vurderes med tanke på å redusere antallet kontorer. Skattedirektoratet gjennomførte etter dette et betydelig arbeid for å redusere antall kontorer og endre organiseringen. Stortinget satte imidlertid en stopper for å overføre skattekontorene fra kommunene til Skatteetaten i Innst. 4L (2014-2015)
Finansdepartementet sendte likevel i februar 2016 et brev til Skatteetaten der de bes om å vurdere både organisering og kontorstruktur på nytt. Dette blant annet pga. utviklingen av elektroniske muligheter for innbyggerne til å komme i kontakt med Skatteetaten. Departementet mener derfor at det må effektiviseres mer enn dagens kontorstruktur tilsier. Departementet ber Skattedirektoratet legge vekt på at kontorene skal ha sterke fagmiljøer, at de skal kunne rekruttere godt over tid, at det er stordriftsfordeler i drift, administrasjon, lokaler, utstyr og anvendelse av personale.
Regjeringen legger til grunn at det tilsier færre og større kontorer enn i dag.
Allerede 30.mai skal forslag til ny kontorstruktur presenteres.
Nå står vi ved et veiskille der flere kontorer i Oppland kan bli nedlagt og vi kan miste viktige kompetansearbeidsplasser og lokal kunnskap som dagens skattekontor besitter. Virkningene av smådriftsfordeler har regjeringen ikke bedt om at det ses på. Kontorene det gjelder i Oppland ligger i Otta, i Fagernes, på Gjøvik og på Hadeland.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skattedirektoratet fikk allerede sommeren 2014, som en del av flere arbeidet med å forbedre skatte- og avgiftsforvaltningen, i oppdrag å gjennomgå etatens kontorstruktur, jf. omtale i Prop. 1 S (2014-2015) for Finansdepartementet.
Ved Stortingets behandling av forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten fra kommunene, jf. Prop. 120 LS og Innst. 355 L (2014–2015), viste finanskomiteens flertall til at det ville være naturlig at en slik omfattende endring ble satt i en større sammenheng med bl.a. øvrige pågående reformer og strukturering av Skatteetaten. Komiteens mindretall viste til at sentraliseringseffekten ville bli forsterket dersom det blir foreslått en endret kontorstruktur samtidig med overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene.
I Prop. 1 S (2015-2016) for Finansdepartementet og Prop. 1 LS (2015-2016) vises det til nevnte merknader fra finanskomiteen og til at overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunen til Skatteetaten er en av de sentrale premissene for vurderingene av etatens fremtidige kontorstruktur. Det fremgår at Regjeringen ikke vil gjennomføre en omfattende reduksjon i antall kontorenheter parallelt med overføringen av skatteoppkrevingen.
Stortinget behandlet forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten ifm. statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 4 S (2015-2016). Når spørsmålet om overføring av skatteoppkrevingen var avklart, var det naturlig og helt i tråd med finanskomiteens merknader at arbeidet med Skatteetatens kontorstruktur ble tatt opp igjen. Skattedirektoratet fikk derfor i brev16. februar 2016 i oppdrag å gjenoppta arbeidet og å levere en rapport med forslag til endret kontorstruktur innen 1. juni 2016.
Regjeringen har ansvar for at statsforvaltningen er organisert på en måte som sikrer effektiv og god oppgaveløsning. Skatteetaten har gjennom årene gjennomgått store endringer og moderniseringer, som har vært nødvendige for blant annet å løse oppgavene mer effektivt, sikre økt kvalitet og bedre servicen for befolkningen.
Sist gang det ble gjort endringer i Skatteetatens kontorstruktur var i perioden 2011 til 2012, under regjeringen Stoltenberg II som også Senterpartiet var en del av. Antall skattekontorer ble da redusert med over 100, omtrent en halvering av antall kontorer. Prosessen det legges opp til nå er lik den som ble gjennomført den gang. Stortinget ble da orientert om disse nedleggelsene i Prop. 1 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2011-2012) for Finansdepartementet. Hvis endringen krever lovendringer eller bevilgninger, vil det bli fremmet forslag til Stortinget om dette på vanlig måte.