Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1152 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I revidert nasjonalbudsjett kuttes miljøteknologiordningen med 80 millioner kroner med henvisningen til at "pengene vil komme raskere til utbetaling gjennom andre ordninger".
Kan statsråden utdype hvilke konsekvenser dette vil få, gjerne gjennom å peke på hvor mange søknader ligger det til behandling i miljøteknologiordningen og hvilke typer prosjekter vil det bli aktuelt å støtte under innovasjonslånsordningen som ellers ville blitt støttet av miljøteknologiordningen?

Begrunnelse

På NFDs budsjett reduseres kap. 2421 - Post 76 Miljøteknologiordningen med 80 millioner. Pengene omdisponeres internt på Innovasjon Norges budsjett, med 60 mill. ekstra til innovasjonslånordningen Kap. 2421 post 50, og 20 mill. til kap. 2421 Innovative næringsmiljøer. Begrunnelsen som gis er at «pengene vil komme raskere til utbetaling gjennom andre ordninger».
Miljøteknologiordningen er en viktig ordning for å bidra til både overgangen til et mer klimavennlig samfunn og ny næringsutvikling. Ordningen sikrer risikoavlastning og tilbyr finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Jeg kan ikke se at innovative næringsmiljøer eller at innovasjonslånsordninger på samme måte bidrar til denne målsettingen og ber derfor statsråden utdype dette.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Som en del av avtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig folkeparti og Venstre i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016, er reduksjonen i Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge halvert til 40 mill. kroner. I år er det så langt annullert 34,5 mill. kroner på tilsagn gitt i tidligere år, som har gått tilbake til årets innvilgningsramme. Per 27. mai ligger det 45 søknader til behandling under Miljøteknologiordningen med et totalt søknadsbeløp på 238 mill. kroner. I løpet av året har Innovasjon Norge mottatt 133 søknader med et totalt søknadsbeløp på 684 mill. kroner. Det er hittil i år innvilget 197 mill. kroner, 39 pst. av rammen ved inngangen av året, fordelt på 73 prosjekter. Regjeringen foreslo i forslaget til revidert nasjonalbudsjett å omdisponere 80 mill. kroner fra Miljøteknologiordningen til andre ordninger, jf. Prop. 122 S (2015-2016), for å styrke ordninger som treffer omstillingsbehovene i etablert næringsliv, har stor etterspørsel og virker raskere enn Miljøteknologiordningen. Miljøteknologiordningen finansierer mer langsiktige utviklingsprosjekter. Omdisponeringen var mulig som følge av frigjorte midler fra annullerte tildelinger av tidligere års tildelinger, slik at Miljøteknologiordningens disponible midler ville være på om lag samme nivå som tidligere antatt for 2016.
Det er også slik at miljøteknologiprosjekter kan delfinansieres med innovasjonslån, såfremt prosjektene er egnet for lånefinansiering.