Skriftlig spørsmål fra Hege Jensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hege Jensen (FrP)

Spørsmål

Hege Jensen (FrP): Når skal nytt utvalg som skal se på alle sider ved tvang og maktmisbruk i helse- og omsorgsektoren starte opp sitt arbeide vedrørende psykisk utviklingshemmede?

Begrunnelse

Det er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten. Bestemmelsene om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasientgrupper og spredt over fire ulike regelverk. Dette blir uoversiktlig for både pasienten og behandlere. Pasientenes rettigheter skal ivaretas.
Mange brukerorganisasjoner mener regelverket gir for vide fullmakter til bruk av tvang. Bestemmelsene sikrer ikke godt nok at pasienter blir hørt før, under og etter bruk av tvang. Behandling under tvang kan oppleves som overgrep og føre til at pasienten mister tillit til helsepersonell og helsetjenesten.
Jeg er kjent med at det skal nedsettes et nytt utvalg før sommeren for ulike pasientgrupper og at regjeringen kommer til å fremme forslag som strammer inn mulighetene til bruk av tvang og styrke pasientenes rettigheter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen skal oppnevne et offentlig lovutvalg for å revidere og modernisere reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utvalget skal bl.a. vurdere regelverket om bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede og utrede behov for endringer.
Utvalget vil bl.a. få i oppdrag å vurdere nødvendige endringer for å møte behovene i dagens og fremtidens helse- og omsorgstjenester, forholdet til våre internasjonale forpliktelser, bl.a. FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og om det er behov for endringer for å tilpasse reguleringen til ulike pasient- og brukergruppers behov, for eksempel barn og unge.
Vi tar sikte på å oppnevne utvalget før sommeren 2016.