Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 06.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I august var statsministeren på åpningen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og ga stor honnør til klyngen. Nå, under ett år etter, trues videre drift fordi den offentlige støtten faller bort. Flere suksessrike klynger, som f.eks. NCE Micro- and Nanotechnology i Horten, kan møte samme skjebne. Statsministeren sier stadig at regjeringen driver en politikk for omstilling, men fører en politikk hvor vi står i fare for å miste noen av våre fremste nyskapingsmiljøer.
Hva vil hun gjøre for å sikre klyngene?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statsministeren ga stor honnør til Oslo Cancer Cluster med god grunn. Selv har jeg også hatt gleden av å besøke senteret for kort tid siden. Bredden av aktiviteter er imponerende og med innovative bedrifter og spennende forskningsmiljøer i flotte og inspirerende omgivelser. Som næringsminister er det gledelig å konstatere at Norge har sterke fag- og teknologimiljøer som også hevder seg innenfor områder som bl.a. helse.
Det er viktig for Norge å skape og beholde FoU-miljøer som gjør at vi tiltrekker oss attraktive samarbeidspartnere fra andre land. Dette gjelder ikke minst innenfor helse- og legemiddelforskning. Den generelle styrkingen av den offentlige forskningsinnsatsen som Regjeringen har gjennomført, er med på å styrke miljøet rundt Oslo Cancer Cluster. Dette er med å legge grunnlaget for videre utvikling av medisinsk behandling og tilhørende næringsvirksomhet innenfor kreftområdet i Norge.
Et klyngeprosjekt er et tidsavgrenset og målrettet arbeid for å forsterke og akselerere utviklingen av klynger. Dette skjer normalt gjennom ulike strategiske aktiviteter.
I statsstøtteregelverket, som Norge er forpliktet av gjennom EØS-avtalen, er det satt en øvre grense på 10 år for driftsstøtte til innovasjonsklynger. Dette innebærer at slik støtte (5 mill. kroner årlig) vil falle bort for Oslo Cancer Cluster 1. juli 2017.
I EØS-området er det bred enighet om tidsbegrensning av driftstøtte til klynger. Etter 10 år med slik støtte, er det naturlig å forvente at klyngemedlemmene finansierer videre drift av klyngen – som en anerkjennelse av nytten av klyngeorganisasjonen.
Oslo Cancer Cluster hatt gode resultater og god oppslutning fra klyngens partnerne. Dette burde kunne danne et godt grunnlag for at klyngen også kan videreføres etter 2017 uten statlig driftsstøtte.
I denne sammenhengen vil jeg understreke at klyngeorganisasjonen etter dette tidspunkt fortsatt vil kunne motta støtte til konkrete kompetanse- og innovasjonsprosjekter fra klyngeprogrammet, men altså ikke til driftsstøtte. NCE-klynger kan fortsatt bruke NCE-navnet etter endt avtaleperiode under forutsetninger av at klyngesamarbeidet videreføres på et høyt og profesjonelt nivå.
Når det gjelder bedriftsdeltakerne i klyngen, vil disse på ordinær måte fortsatt kunne motta støtte gjennom ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som for eksempel Skattefunn, Brukerstyrt innovasjonsarena, Forny, ordningen med Forsknings- og utviklingskontrakter. Dette er ordninger denne regjeringen har styrket kraftig.
Grensen på 10 år for driftsstøtte gjelder for alle innovasjonsklynger i hele EU/ EØS-området. I Norge er det flere NCE-klynger som både i år og neste år vil bli berørt av denne regelen. Dette har vært kjent i lang tid.
Det nye helhetlige klyngeprogrammet, kalt Norwegian Innovation Clusters, ble iverksatt i juni i 2014. Med etableringen av GCE-nivået hevet regjeringen ambisjonsnivået ytterligere for de næringsklyngene som er kommet lengst og som har en global posisjon. Utvikling av næringsklynger har blitt en viktig del av nærings- og innovasjonspolitikken. Dette vil også være regjeringens politikk videre framover.