Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2015-2016)
Innlevert: 31.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Spørsmål

Astrid Aarhus Byrknes (KrF): Vil helseministeren sikre at born også på Vestlandet får same tilbod om oppfølging og rehabilitering som andre helseforetak har, og kvifor har ikkje born som blir skada eit tilsvarande opplegg som vaksne pasientar på Vestlandet?

Begrunnelse

I 2012 var det ei nær drukningsulykke i Hordaland – nærare bestemt i Bjørsvik Lindås kommune. Barnet låg 40 min under vatn før livreddande hjelp kom til staden og blei satt i gong. Barnet har fått ei omfattande og alvorleg hjerneskade med mange følgeskader. Innan akuttmedisin er vi kome svært langt. Mange vert redda og mange treng omfattande oppfølging. Å fylgje opp eit barn med så omfattande skader krever riktig og tilstrekkelig kompetanse.
Det regionale helseforetaket har ikkje innarbeida rutinar i henhold til nasjonal behandlingslinje for hjerneskade hos born, noko som resulterer i mangelfull oppfølging av spesialisthelsetenesten og av kommunen. I slike alvorlege diagnosar treng spesialisthelsetenesta og kommunen tett samhandling om oppfølginga, og spesialisthelsetenesta må hjelpe kommunen med både kompetanseheving, forståing av denne alvorlege sjukdomen og ikkje minst kome ut i kommunen på aktuell tenestestad for å gje opplæring til personale som skal arbeide i heimen.
Det er meg bekjent at St.Olavs hospital og Ullevål sjukehus har utarbeidd nasjonale retningslinjer for pasientforløp for moderat til alvorleg erverva hjerneskade. Desse vert også nytta for born slik eg har forstått det. Tilsvarande retningslinjer har eg fått opplyst at Helse Bergen ikkje har eller nyttar på noverande tidspunkt.
I Helse Bergen-området har ein Nordåstundet som driv spesialisert behandling, opplæring av foreldre og kommunale team for vaksne (frå 17 år). Dette er eit viktig og riktig tilbod som har eit godt omdøme. Eg er ikkje kjent med at det finst eit tilsvarande tilbod for born med alvorlege skader, slik det finst for vaksne pasientar på Vestlandet. Eg forstår at ein del får tilbod om behandling på Sunnaas rehabiliteringssenter, fordi der ikkje er noko tilbod for born på vestlandet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil starte med å støtte det perspektivet som jeg oppfatter at ligger til grunn for spørsmålet fra representanten Aarhus Byrknes.
Flere mennesker kan nå overleve ulykker med hodeskade eller få livreddende behandling for alvorlig sykdom i hjernen. Mange av disse menneskene vil leve med følgeskader, men skadene kan begrenses ved kompetent, faglig oppfølging og rehabilitering. God oppfølging er særlig viktig hvis barn rammes av sykdom eller ulykke. Representanten fremholder at behandlingen av barn med moderat til alvorlig hjerneskade er ulikt mellom helseregionene, og spesielt at helsetjenestene på Vestlandet ikke følger de samme pasientforløp som landet ellers.
Representanten Aarhus Byrknes' spørsmål har blitt forelagt Helse Vest RHF. Det regionale helseforetaket bekrefter at pasientforløpet har forskjellig utforming, avhengig av blant annet omfanget av skaden, geografi, pasientgrunnlaget i helseforetaket og kompetansen.
Avdelingen for barn og unge med ervervet hjerneskade på Sunnaas benyttes når det vurderes som nødvendig, og noen pasienter får opphold på Kysthospitalet i Stavern og i private rehabiliteringsinstitusjoner som har tilbud til barn og unge.
Helse Bergen benytter ifølge Helse Vest i stor grad egen kompetanse i hele pasientforløpet, inkludert langvarig samarbeid etter utskriving mellom habiliteringstjenesten for barn og unge og helsetjenesten i pasientens hjemkommune.
Helse Stavanger, og særlig Helse Fonna og Helse Førde, benytter ifølge Helse Vest seg i større grad av eksterne samarbeidspartnere.
Helse Vest RHF fremholder at det ikke finnes en nasjonal retningslinje for behandling av hjerneskade hos barn, men at St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus har utarbeidet egne pasientforløp eller behandlingslinjer. Helse Vest opplyser at helseforetakene på Vestlandet delvis har bygget på disse i sitt standardiseringsarbeid.
Helse Vest har nylig revidert regional plan for habilitering og rehabilitering (2016-2020).
Det er også under etablering et regionalt nettverk for intensiv tverrfaglig habilitering for barn og unge. Nettverket skal bidra til felles utvikling, forbedring og koordinering av disse tilbudene i helseforetakene i Helse Vest.
Helse Vest opplyser at de i kommende planperiode vil sette i gang standardiseringsarbeid for å sikre god intern samordning i spesialisthelsetjenesten og unngå gråsoner hvor ansvarsforholdene ikke er avklarte. Dette gjelder også den delen av pasientforløpet som krever tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og hjemkommunen.
Barn og unge med ervervet hjerneskade har ulike behov for behandling og oppfølging, men felles for de fleste er at de krever høy kompetanse og tverrfaglig tilnærming over lang tid. Helse Vest RHF opplyser at i den regionale planen til Helse Vest blir det lagt opp til å starte et regionalt samarbeid om å utarbeide standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp/ behandlingslinjer (inkludert fagprosedyrer) i løpet av planperioden. Helse Vest sier videre at arbeidet vil bygge på erfaringer fra arbeid som allerede har startet i Helse Bergen og Helse Stavanger, og at man også vil hente erfaringer fra blant annet St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus.
Barn og unge med ervervet hjerneskade er en pasientgruppe med et ofte svært komplisert pasientforløp. Det er derfor stort behov for koordinering av mange involverte behandlingssteder og behandlere. En del pasienter har opplevd usikkerhet om kontinuitet og ansvarsforhold i slike forløp. Disse pasientenes erfaringer må benyttes til læring for å sikre gode behandlingslinjer og resultater.
Jeg forutsetter derfor at Helse Vest RHF også benytter brukererfaring i sitt planarbeid for å forbedre tjenestene til barn og unge med hjerneskade.