Skriftlig spørsmål fra Vegard Grøslie Wennesland (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1204 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 07.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vegard Grøslie Wennesland (A)

Spørsmål

Vegard Grøslie Wennesland (A): Hvor mange flere sysselsatte har det kommet som følge av regjeringens endring av arbeidsmiljøloven og den økte adgangen til midlertidige ansettelser, og hvor mange flere personer er sysselsatt blant personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere, unge og andre uten videregående opplæring?

Begrunnelse

I forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven og den økte adgangen til midlertidige ansettelser, sa regjeringen at denne endringen ville være et "springbrett" for enkelte grupper som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Dette gjaldt særlig personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere, unge og andre uten videregående opplæring.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Med virkning fra 1. juli 2015 er arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse endret. Det er innført en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder. Samtidig er det innført regler for å sikre at denne adgangen ikke misbrukes til for eksempel å inngå gjentatte midlertidige ansettelser.
Endringene betyr at flere kan få en sjanse til å vise seg fram i jobb og på den måten komme inn i arbeidslivet. Virksomhetene får samtidig noe mer fleksibilitet.
Det er gått under ett år siden regelverket ble endret. Det er derfor for tidlig å si noe om effektene av lovendringen. Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO har gjennomført spørreundersøkelser blant sine medlemsbedrifter om bruken av midlertidige ansettelser. Svarene tyder på at virksomhetene legger vekt på muligheten for å få noe større fleksibilitet, men at de også har benyttet muligheten til å ansette flere som ellers ville hatt problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse gir imidlertid ikke grunnlag for å trekke konklusjoner i den ene eller andre retning når det gjelder hvordan den nye generelle adgangen til midlertidige ansettelser benyttes.
Generelt er det mange unge arbeidstakere med midlertidig ansettelse. Arbeidstakere med kun grunnskole har høyere sannsynlighet for å være midlertidig ansatt enn øvrige grupper. Samtidig viser forskningen at de fleste midlertidige ansettelser er kortvarige og at om lag halvparten er over i fast ansettelse etter ett år. Blant innvandrere fra Asia, Afrika mv. er andelen midlertidig ansatte om lag 13 prosent, mens den er om lag 8 prosent for alle ansatte. Blant funksjonshemmede er andelen midlertidig ansatte på samme nivå som for arbeidsstyrken samlet.
Departementet har satt i gang flere forskningsprosjekter for å følge utviklingen i midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft og andre tilknytningsformer til arbeidslivet. I et eget tilleggsprosjekt som starter opp nå skal en se nærmere på midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet, slik som innvandrere, funksjonshemmede og unge med lite utdanning. Dette prosjektet skal avsluttes ved utgangen av 2017. Forskningsprosjektene følges opp i samarbeid med partene i arbeidslivet.