Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1205 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 09.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Leiar av Politijuristene varsla i ei tidlegare høyring om barnehus i justiskomiteen om at ingen saker har vorte ferdig etterforska eller sendte til statsadvokatane sidan endringa om tilrettelagte avhøyr vart innført i starten av oktober 2015.
Har regjeringa teke dette varselet på alvor og gjort grep for å unngå at det skal bli slik Politijuristene åtvara mot?

Begrunnelse

Høg bortleggingsprosent når det gjeld seksuallovbrot, er eit stort problem. Og det er ille at NRK før jul i 2015 kunne melde at 80 pst. av overgrepssakene mot ungar blir lagt bort.
Leiar av Politijuristene, Sverre Bromander, sa på høyringa til justiskomiteen om barnehus at den nye praksisen, der påtalejuristane leier avhøyra, er fagleg godt fundert, men at det ikkje er teke høgde for ressurstapet. Han varsla om at ingen saker har vorte ferdig etterforska eller sendte til statsadvokatane sidan endringa om tilrettelagte avhøyr vart innført i starten av oktober 2015. Han varsla då auka restansar og lengre saksbehandlingstid på dette området om det ikkje vart teke grep.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Vold og seksuelle overgrep er grov kriminalitet som kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for utsatte barn. Det er derfor viktig for regjeringen at disse sakene behandles på en kvalitativt god måte så raskt som overhode mulig.
Det er galt at ingen saker er blitt ferdig etterforsket eller sendt til statsadvokatene etter at de nye reglene for tilrettelagte avhør ble innført. Riksadvokaten har innhentet oversikt fra ni av statsadvokatembetene, hvorav samtlige har påtaleavgjorte saker hvor det er gjennomført tilrettelagte avhør. For eksempel har Troms og Finnmark statsadvokatembeter meldt å ha mottatt 18 saker med gjennomførte tilrettelagte avhør for påtaleavgjørelse. Av disse er syv avgjort med tiltalebeslutning, en med tilståelsesdom og en med påtaleunnlatelse. Videre er seks er henlagt etter bevisets stilling, en som intet straffbart forhold og to er henlagt grunnet jevnbyrdighet i aldre og utvikling.
Agder statsadvokatembeter melder at de har påtaleavgjort 11 familievoldssaker hvor de fornærmede har vært avhørt ved tilrettelagt avhør. I fire av disse sakene er det tatt ut tiltalebeslutning, mens syv er henlagt etter bevisets stilling.
Jeg finner også grunn til å nevne at ettersom siktelse nå som hovedregel skal vurderes og i utgangspunktet utferdiges først etter at det tilrettelagte avhøret er gjennomført, vil færre saker bli sendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Politiet kan selv beslutte henleggelse dersom ingen har vært siktet i saken jf. påtaleinstruksen § 17 – 1. Under den gamle avhørsordningen var slik at mistenkte fikk status som siktet samtidig som politiet sendte begjæring til tingretten om dommeravhør, noe som gjorde at disse sakene måtte sendes statsadvokaten for vurdering av henleggelsesspørsmålet.
Når det gjelder utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid i disse sakene er det for tidlig å si noe utfyllende om dette blant annet fordi mange av sakene ikke er avgjort ennå. Riksadvokaten opplyser imidlertid at inntrykket hos Oslo statsadvokatembeter er at de sakene som embetet hittil har påtaleavgjort, ikke har blitt liggende unødig lenge etter at det tilrettelagte avhøret var gjennomført. Jeg må i denne sammenheng understreke at det i mange saker er behov for ytterligere etterforsking etter at det tilrettelagte avhøret er gjennomført, noe som nødvendigvis vil øke saksbehandlings-tiden.
Forberedelse og gjennomføring av tilrettelagte avhør i samsvar med det nye regelverket er ressurskrevende og utgjør en omfattende og fortsatt ny, oppgave for påtalejuristene på dette feltet. Saker om vold og overgrep mot barn skal prioriteres høyt og om nødvendig, på bekostning av andre saker og oppgaver. Her er instruksene fra meg, riksadvokaten og politidirektøren helt klare og entydige.
Gjennom Nærpolitireformen er det et mål at kvaliteten på politiets straffsaksarbeid skal forbedres. Flere av grepene som tas her vil styrke politiets mulighet til å etterforske saker om vold og overgrep mot barn og unge på en enda bedre måte.