Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1208 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak i Innst. 379 S (2014-2015) om å kartlegge behovet for egne ambulante team for barnepalliasjon og muligheten for å etablere Avanserte hjemmesykehus for barn i alle helseregioner?

Begrunnelse

Flere undersøkelser peker på et redusert stressnivå hos barn når behandlingen hovedsakelig ble gitt i hjemmet og ikke i sykehus. Sykehusopphold med syke barn er også ofte svært krevende og belastende for foreldre og eventuelle søsken, og tilbudet om hjemmesykehus kan bidra positivt til den helhetlige familiehelsen.
Noen undersøkelser viser også at hvor det benyttes Avansert hjemmesykehus så benyttes det langt mindre ressurser på alvorlig syke barn enn når de befinner seg i sykehus. Hjemmebasert oppfølging og behandling har også vist seg å være en kostnadseffektiv form for behandling ved Astrid Lindgrens barnesykehus ved Karolinska Sykehus i Sverige. De har erfart en kostnadsreduksjon på 30 % for den utvalgte gruppen pasienter i tillegg til at barn og familie opplever den totale situasjonen bedre.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2011 Helsedirektoratet i oppdrag å lage nasjonale faglige retningslinjer for barnepalliasjon, uavhengig av diagnose. I 2013 fikk Helsedirektoratet i tilleggsoppdrag å inkludere palliasjon i forbindelse med alvorlig fosteravvik. Palliasjon under graviditet starter når foreldrene får konstatert et alvorlig avvik hos fosteret og ivaretar kvinnen, barnet og kvinnens familie gjennom graviditeten fram til fødsel og barseltid, og til barnet dør.
Den nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose ble ferdigstilt i mars 2016. Jeg er veldig glad for at retningslinjen nå foreligger. Det er viktig at syke barn og deres familier får trygghet og støtte under sykdommen, enten behandlingen skjer på sykehus eller hjemme med god støtte fra sykehuset og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
I den nasjonale faglige retningslinjen foreslår Helsedirektoratet at det opprettes et tverrfaglig barnepalliativt team i hver helseregion som skal ha ansvar for fag- og kompetanseutvikling i regionen og være rådgivende for de lokale barnepalliative teamene. I tillegg foreslår Helsedirektoratet at det opprettes et tverrfaglig barnepalliativt team i hver barne- og ungdomsavdeling, og at dette teamet, sammen med samarbeidspartner i kommunen og den berørte familien, vurderer hvilke tiltak som bør iverksettes for at barnet og familien skal få et helhetlig og godt palliativt tilbud. Retningslinjen anbefaler at dette teamet har et nært samarbeid med relevante enheter i barne- og ungdomsavdelingen, herunder barnehabilitering og avansert hjemmesykehus der dette finnes.
Det gjenstår nå et viktig arbeid med å implementere retningslinjen i tjenesten. Det er bevilget 1 mill. kroner til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2016. Helsedirektoratet vil nå, i samarbeid med de regionale helseforetakene, KS, fastleger/Legeforeningen, hjemmetjenestene i kommunen og brukerorganisasjonene, finne fram til gode modeller for hvordan tjenestene best kan organiseres for å gi et best mulig tilbud til alvorlig syke barn i tråd med de faglige retningslinjene.