Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 13.06.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil forsvarsministeren sørge for at Forsvaret holder flystripa på Rygge operativt tilgjengelig for nødvendige flygninger også etter at den sivile flyplassaktiviteten legges ned i november?

Begrunnelse

Styret i AIM har vedtatt å etablere motorvedlikeholdet for F-35 på Rygge. Det vil være en virksomhet som er avhengig av at flystripa på Rygge er tilgjengelig, og etter at den sivile lufthavnen legges ned i november, slik styret i RLS har vedtatt.
Det er Forsvaret som eier flystripe og som da må ta ansvar for at den er tilgjengelig for nødvendige flyvninger, noe som vil være helt nødvendig for AIMs virksomhet og muligheter for å vinne nye vedlikeholdskontrakter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. juni 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (A) om Forsvaret vil holde flystripa på Rygge operativt tilgjengelig for nødvendige flygninger også etter at den sivile flyplassaktiviteten legges ned 1. november 2016.
I dag opererer Forsvaret kun helikopter på permanent basis på Rygge. Forsvarets behov for rullebane og nødvendige brann- og redningstjenester er derfor begrenset. Utover dette er Rygge i gjeldende langtidsplan forutsatt å kunne ivareta høy luftmilitær beredskap (HLB). Det vil derfor i perioder være behov for å holde hele eller deler av rullebanen tilgjengelig.
Luftforsvaret har allerede igangsatt et arbeid for å vurdere ulike løsninger for å sikre at Forsvarets behov på Rygge blir ivaretatt også etter 1. november 2016 når Rygge sivile lufthavn AS (RSL) har varslet at de vil avvikle sin virksomhet. Ambisjonsnivået for ny driftsløsning må sees i lys av behandlingen av ny langtidsplan for Forsvaret.
Eventuelt redusert tilgang til rullebane vil, Ifølge AIM Norway SF, ikke påvirke de aktiviteter som ligger til grunn for AIM Norway SFs etablering av motordepot på Rygge. Øvrige potensielle vedlikeholdsoppdrag vil kunne være avhengig av tilgang på rullebane, men i begrenset og forutsigbart omfang og frekvens.