Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 16.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helse Fonna ved Valen sjukehus sin avdeling for sikkerhetspsykiatri har utviklet et nytt psykiatrisk behandlingstilbud for pasienter under 18 år med alvorlig psykisk lidelse som har begått alvorlige handlinger som drap, seksuelle overgrep, ildspåsettelse og vold. De blir vurdert som farlige og i behov av et døgnbasert behandlingstilbud med høyt sikkerhetsnivå. Tilbudet er i dag prosjektfinansiert.
Hvilke planer har statsråden for å gjøre tilbudet permanent, og for å spre kompetansen regionalt og lokalt?

Begrunnelse

Helsetjenesten har gjennom prosjektet til Helse Fonna v/ Valen sjukehus fått økt kunnskap om unge overgripere mellom 13 og 18 år som har begått alvorlige overgrep. Tidligere ble denne pasientgruppen ivaretatt av ulike etater på ulikt nivå og det var uklart hva som var god behandling. Grenseoppgangen mot kriminalomsorgen og barnevern var også et dilemma. Prosjektet er finansiert frem til august 2017 og det er et sterkt ønske fra fagmiljøet å få en forutsigbarhet om hvordan man ønsker å ta vare på kompetansen som er utviklet om hvordan man ønsker å ta vare på den kunnskapen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Når barn med psykiske problemer begår alvorlige kriminelle handlinger kan det være nødvendig med omfattende innsats for å gi gode rammer for oppvekst og behandling. Dersom barnet er under kriminell lavalder må barnevern og psykisk helsevern sammen vurdere hvilke løsninger som er til beste for barnet og som samtidig kan gi nødvendig trygghet for samfunnet og for behandlere. De regionale helseforetakene må som en del av sitt sørge for-ansvar vurdere hvordan kompetanse og tilbud kan bygges opp, og om det hensiktsmessig å etablere permanente tilbud eller om spesialsydde løsninger bør etableres i det enkelte tilfelle.
Spørsmålet er forelagt Helse Vest RHF som opplyser følgende:

"Tilbudet i Helse Fonna ble i sin tid bygget opp rundt en enkeltpasient med særskilt behov for oppfølging. Behovet hos denne enkeltpasienten er i endring og pasienten vil etter hvert falle utenfor målgruppen/alderskriteriene for tiltaket. Man har ikke i helseforetaket andre aktuelle pasienter med tilsvarende problematikk og behov for rammer for oppfølging.
Det konkrete behandlingstilbudet planlegges derfor etter hvert avviklet."

Med bakgrunn i det lovbestemte ansvaret som er tillagt de regionale helseforetakene finner jeg det ikke riktig å overprøve beslutninger knyttet til konkret enkelttiltak.
Til orientering kan jeg også nevne at Justis- og beredskapsdepartementet har etablert to varetekts- og soningsenheter – en på Bjørgvin og en på Eidsvoll - for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år. Enhetene er etablert for unge lovbrytere som har begått alvorlig kriminalitet og for å unngå at denne gruppen sitter i ordinære fengsler. Enhetene har hver 4 plasser der også Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er med på å finansiere fagpersonell for å kunne gi ungdommene ved enhetene et sammensatt og faglig godt innhold i den tiden ungdommene soner varetekt eller dom.