Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1243 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 07.06.2016
Besvart: 10.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): "Regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringstiltak skal samtidig ikke gå ut over tjenesteproduksjon." skriver statsråden på mitt spørsmål 15:1136 av 23.6.2015. I Politiforum (mai) kan vi lese om store kutt i midlene til politidistriktene og kriminalomsorgen melder om budsjettmidler som går ut over sikkerhet og rehabilitering.
Hvilke tiltak har statsråden satt i verk for å kontrollere at tiltaket ikke går ut over tjenesteproduksjon og hva er effekten av tiltaket?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Budsjettet til politi- og lensmannsetaten er økt betydelig de senere år og det har også vært vekst i kriminalomsorgens budsjett. Samtidig er det i disse etatene, som i andre statlige etater foretatt budsjettkutt for gjennomføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Regjeringen har et mål om mest mulig effektiv ressursbruk. Fra regjeringens side er det forutsatt at tiltakene ikke skal gå ut over tjenesteproduksjon. I politi- og lensmannsetaten og kriminalomsorgen er det også muligheter for å effektivisere. Det er etatslederne som har ansvar for å innrette effektiviseringsarbeidet slik at det ikke går ut over tjenesteproduksjonen. Jeg har tillit til at de følger det opp på en god måte. Jeg følger opp dette i den ordinære styringsdialogen.