Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1268 (2015-2016)
Innlevert: 10.06.2016
Sendt: 10.06.2016
Besvart: 17.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Vil statsråden sørge for å ta grep om denne saken slik at Østfold møbelsnekkerskole kan fortsette sin virksomhet?

Begrunnelse

I sitt svar datert den 4. mai 2016 på mitt spørsmål angående videre drift av Østfold møbelsnekkerskole sier statsråden at han vil vente med å uttale seg til klagebehandlingen fra Østfold møbelsnekkerskole er ferdig. Nå er ifølge Smaalenenes Avis klagen behandlet og avslått slik at Østfold møbelsnekkerskole må legge ned sin virksomhet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Østfold møbelsnekkerskole fikk avslag fra Utdanningsdirektoratet på sin søknad om godkjenning av Vg2 Design og trearbeid etter friskolelovens godkjenningsgrunnlag små og verneverdige håndverksfag. Skolen påklaget vedtaket og Kunnskapsdepartementet har behandlet klagen. Etter min vurdering er direktoratets vedtak i tråd med gjeldende lovforståelse og forvaltningspraksis for det som etter loven kan få godkjenning som små og verneverdige håndverksfag. Kunnskapsdepartementet stadfestet derfor direktoratets vedtak
7. juni i år. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at skolen fortsatt har godkjenning for å tilby Vg1 Design og håndverk – dette har skolen hatt godkjenning for i mange år, men ikke på godkjenningsgrunnlaget små og verneverdige håndverksfag (friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav g).
Jeg er ikke i tvil om at skolen har gitt et godt tilbud til mange elever, og departementet har nylig hatt et møte med skolen for å oppklare realitetene i innholdet i tilbudet skolen gir, og vurderer nå hvilket handlingsrom departementet har for tilskudd til videre drift.