Skriftlig spørsmål fra Inger Helene Vaaten (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1284 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 14.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Inger Helene Vaaten (A)

Spørsmål

Inger Helene Vaaten (A): Vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre en konsekvensutredning av hva en endring av utlendingsforskriften § 1-1 vil innebære for luftfartsnæringen?

Begrunnelse

Flere høringsinstanser som har svart på Arbeid- og sosialdepartementets høring om endring av utledningforskriften § 1-1, anmoder departementet om å gjennomføre en konsekvensutredning som vil gi mer kunnskap om hva en slik endring vil innebære.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og sosialdepartementet sendte 14. mars i år et forslag om endring i utlendingsforskriften § 1-1 på høring. Bakgrunnen for forslaget er at utlendingsforskriften stilte krav til oppholdstillatelse for tredjelandsborgere som skal arbeide om bord på norske fly i internasjonal trafikk. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet mener kravet til oppholdstillatelse strider mot våre internasjonale forpliktelser i de tilfellene flypersonells rett til innreise og opphold i forbindelse med arbeidet følger av Schengens grenseforordning. Det var derfor behov for å presisere at kravet til oppholdstillatelse ikke begrenser retten til opphold etter grenseforordningen. Dette er nå presisert i § 1-1 syvende ledd i forskrift om endring i utlendingsforskriften, fastsatt 17. juni 2016.
Regjeringen er opptatt av forholdene i luftfarten. Samtidig kan vi ikke velge om vi skal følge våre internasjonale forpliktelser. I de tilfellene retten til innreise og opphold følger av grenseforordningen har vi ikke anledning til å stille krav om oppholdstillatelse i tillegg. Det er viktig for meg å understreke at Luftfartstilsynet i sin høringsuttalelse er klar på at endringen ikke vil medføre økt sikkerhetsrisiko. Det nye unntaket gjelder bare flypersonells rett til opphold i forbindelse med arbeidet, og for flyreiser direkte inn og ut av Norge. Det får ikke virkning for innenlands trafikk.
Samferdselsdepartementet sendte ut et høringsnotat 14. mars 2016 med en utredning av rammebetingelsene for norsk luftfart. Utredningen ser på en rekke forhold av betydning for luftfartsnæringen, herunder viktigheten av internasjonalt samarbeid for å få på plass rettferdig konkurranse, ryddige arbeidsforhold og sikker luftfart. Utredningen gir økt kunnskap om forholdene i luftfarten og skal være et grunnlag, sammen med høringsuttalelsene, for å ta stilling til hvordan luftfarten skal utvikles fremover.