Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2015-2016)
Innlevert: 14.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjør for å sikre tilbudet til pasientene ved Edwin Ruuds distriktspsykiatriske senter?

Begrunnelse

Et bedre helsetilbud for psykisk syke har vært en viktig satsning for Høyre/FrP-regjeringen. Rask og trygg behandling er viktig for å forebygge selvmord i psykiatrien. Nedleggelse av sengeplasser i veletablerte institusjoner er uheldig. Ifølge Smaalenenes Avis er brukerne misfornøyd med at tilbudet nedlegges ved Edwin Ruuds, og de frykter en kvalitetsforringelse i behandlingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen. I dette ligger også ansvar for å organisere tjenestene. Med bakgrunn i dette finner jeg det ikke riktig å overprøve organisering av døgntilbudene i psykisk helsevern i Sykehuset Østfold HF.
Til orientering viser jeg til kommentar til saken som departementet har innhentet fra Helse Sør-Øst RHF:

"Psykisk helsevern for voksne ved Sykehuset Østfold har tre distriktspsykiatriske sentra; DPS Halden-Sarpsborg, DPS Fredrikstad og DPS Nordre Østfold. Pasienter med psykiatriske lidelser som har behov for mer spesialisert behandling får dette på Sykehuset Kalnes.
De siste årene har det vært en stor vekst i antallet pasienter som får tilbudet sitt i poliklinikk eller som hjemmebehandling. Dette er helt i overensstemmelse med føringer gitt fra myndighetene. Samtidig erfarer vi at bruken av døgnplasser reduseres. Ved Edwin Ruud står til eksempel rundt 3-4 av 12 døgnplasser til enhver tid ledig. Vi erfarer videre også at det er svært vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall leger til små døgnseksjoner. Å leie inn leger er svært kostbart, og har derfor uheldige konsekvenser for andre deler av det tilbudet som vi skal gi.
Dette er hovedgrunnen til at Sykehuset Østfold nå reduserer antall døgnplasser innenfor DPS-ene. Fra august legges ned 10 plasser ved DPS Fredrikstad (fra 28-18). Frigjorte ressurser overføres til poliklinisk og ambulant virksomhet. Samtidig foreslås det at døgnkapasiteten/plassene ved DPS Nordre Østfold-Edwin Ruud omstruktureres og flyttes til Kalnes. Det vil her bli etablert en egen akuttseksjon for DPS-pasienter. DPS Nordre Østfold har i dag virksomhet både i Moss og på Edwin Ruud i Eidsberg. Begge lokalisasjonene tilbyr både utredning og behandling i poliklinikk og i døgnseksjoner. De har videre et felles ambulant team som følger opp pasienten hjemme/utenfor institusjon.
Pasienter fra kommunene i Indre Østfold som i framtiden vil ha behov for døgnbehandling vil få dette fortrinnsvis ved DPS Moss eller på Kalnes. Det polikliniske tilbudet vil fortsatt være lokalisert i Indre Østfold. De aller fleste voksne pasientene med psykiske lidelser får sin behandling ved poliklinikkene. Det er derfor svært viktig at disse fortsatt er lokalisert nært der folk bor, - i alle fem distriktene i Østfold. DPS Nordre Østfold vil med denne endringen få samme struktur som DPS Halden-Sarpsborg, der man siden 2008 har hatt to poliklinikker, men bare en felles døgnseksjon".