Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1300 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor mange skadeforebyggende fellingstillatelser er gitt for bjørn, ulv og jerv i de ulike rovviltregionene av henholdsvis Klima- og Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og fylkesmennene i 2014, 2015 og så langt i 2016?

Begrunnelse

I Gudbrandsdalen er det nå gitt fellingstillatelse til felling av ulv. Tillatelsen kom etter at SNO bekreftet at sau var drept av ulv. Før skadefellingstillatelsen ble gitt, ble det gjort observasjoner av ulven to ganger og det ble lokalt søkt om skadeforebyggende fellingstillatelse etter observasjonene, siden det ikke skal være ulv i Oppland. Observasjonene ble gjort på to ulike tidspunkt og på to ulike steder. Det kan bety at ulven er lenger i et område enn bare å streife gjennom en ettermiddag.
Søknaden om skadeforebyggende felling ble avslått av fylkesmannen siden synsobservasjonene ikke kunne dokumenteres av SNO. Onsdag 14. juni kom det ny melding om funnet av over 30 drepte sau.
Bøndene opplever nok en gang at de må vente til dyra deres blir drept før det blir gitt fellingstillatelse. Dette til tross for at Rovdata melder om at det i vinter var omtrent dobbelt så mange helnorske ulver sammenlignet med forrige vinter, og at det er omtrent 90-93 ulv med helt eller delvis tilhold på norske areal i vinter mot ca. 75 i fjor.
Det synes å være en praksis i rovviltforvaltningen at skadeforebyggende fellingstillatelse sitter langt inne. Det er for så vidt bra å være restriktiv, men i områder der det ikke skal være verken bjørn eller ulv, og der beitedyr er prioritert, bør en være spesielt opptatt av skadepotensialet for beitedyra. Det vises til at departementet selv ga skadeforebyggende fellingstillatelse av bjørn i Stor-Elvdal i vår. Det gir selvfølgelig forventninger om likebehandling, og at andre som søker om skadeforebyggende felling også skal få innvilget søknaden, selv om de ikke har snakket med statsråden personlig.
Jeg har tidligere tatt opp problematikken rundt skadeforebyggende felling av jerv. Statsråden har ikke besvart spørsmålet om hvordan han tenker at resterende dyr skal tas ut etter lisensjakta. Jeg har også spurt om hvorfor Miljødirektoratet ikke besvarer henvendelser om skadeforebyggende felling før flere uker og måneder etter at det er søkt.
Som stortingsrepresentant for Oppland er det svært frustrerende å oppleve at et rovviltforlik, der det står at det skal gis fellingstillatelse når skadepotensialet er stort, ikke ser ut til å bli vektlagt av statsrådens underliggende etater. Jeg er klar over at fylkesmannen på dette tidspunktet har tatt over forvaltningsansvaret, og forholder seg til signaler gitt fra statsråden.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: