Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1308 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 16.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Anbud for kortbanenettet i Nord er nå ute på anbud. Der er flere ruter ikke tatt inn i anbudet, to av disse ligger i Nordland, Stokmarknes Lufthavn og Narvik/Harstad Lufthavn med ruter til fra Bodø.
Begge disse var spilt inn fra et enstemmig Fylkesting.
Hva er begrunnelsen for at disse ikke ble med i anbudet og hvilke kriterier var til hinder for dette?

Begrunnelse

TØI har laget en evaluering av flyruteanbudet, der vises det til at det er vide EU-regler på kriterier for inkludering av ruter i FOT-ordningen.
Det vises til at prosessen med anbudsutlysninger er svært politisk styrt, først i departement og deretter i de fylkesvise høringene om rutetilbudet.
Det er ulik praksis landene imellom, Sverige har faste kriterier.
Slik jeg ser det vil det være riktig å legge inn både Narvik/Harstad og Stokmarknes Lufthavn med ruter til/fra sin Fylkeshovedstad Bodø. Som også er knutepunkt for reise til fra Oslo som også er et naturlig kriterie å vektlegge ved innlemmelse i FOT-ruteordningen.
Narvik har i dag FOT-rute til Bodø, og det ville være naturlig at denne ble flyttet til Narvik/Harstad når Narvik Lufthavn legges ned.
Når det gjelder Stokmarknes Lufthavn så er den ikke inne i ordningen i dag, men dagens trafikkgrunnlag tilsier at den også må omfattes av FOT-rute anbudet. Om ikke vil det vær en urimelig forskjellsbehandling av innbyggerne i regionen.
Det påståes at det er et kommersielt grunnlag fra Stokmarknes i dag, men det stemmer jo ikke da det ikke er konkurranse fra denne flyplassen, noe som fører til mye høyere priser en fra resten av regionen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens kjøp av flyruter er et unntak fra hovedregelen om fri markedstilgang til flyruter i Norge og i EØS-landene. Ordningen med at staten kjøper flyruter skal kun brukes når man må anta at markedet alene ikke vil gi et flytilbud. I de tilfeller blir rutene tatt ut av det frie markedet, samtidig som departementet pålegger flyselskapene forpliktelser til offentlig tjenesteyting (FOT). FOT skal bare gjelde i den utstrekning det er nødvendig for å sikre at det gis et minstetilbud av ruteflygninger som tilfredsstiller fastsatte krav, som flyselskapene ikke ville påtatt seg om de bare skulle tatt hensyn til egne kommersielle interesser. Dette viser at det bør være en høy terskel for å ta ruter inn i FOT-ordningen.
Det er interessant at representanten Juvik etterlyser to konkrete ruter i FOT-rute anbudet, tatt i betraktning at det var representanten Juviks parti som fjernet den ene ruten fra ordningen i 2006 og aldri har foreslått den øvrige ruten i ordningen.
Ruten Stokmarknes–Bodø ble i kontraktsperioden fra 2006 tatt ut av FOT-ordningen av den daværende regjeringen. Dette skjedde blant annet som følge av at flyselskapet som opererte på ruten, opplyste om at de kunne betjene flyruten på kommersielle vilkår. Ifølge Avinor sin statistikk var antall reisende på Stokmarknes lufthavn, Skagen, på det tidspunktet 84 223 passasjerer, mens det i 2015 var 93 367 passasjerer. Lufthavnen har altså et bedre trafikkgrunnlag nå, enn da ruten ble tatt ut av FOT-ordningen. I dag har Stokmarknes–Bodø tre-fire daglige direkteavganger begge veier, jf. widerøe.no. I tillegg har lufthavnen et rutetilbud mot Tromsø. Jeg mener dette er et godt og fungerende regionalt flytilbud, og jeg ser ikke grunn til at denne ruten bør tas inn igjen i FOT-ordningen og ut av det frie markedet.
Når det gjelder Harstad/Narvik–Bodø, så er dette en rute som aldri har vært i FOT-ordningen. Ruten drives i dag med to daglige direkteavganger begge veier, og går parallelt med ruten Narvik–Bodø. Når Narvik lufthavn legges ned i 2017, vil man kunne forvente at flere av passasjerene i stedet reiser fra Harstad/Evenes lufthavn, noe som skulle tilsi at passasjergrunnlaget på ruten Harstad/Narvik–Bodø vil øke. Også Møreforsking og TØI har påpekt at en nedleggelse av Narvik lufthavn vil kunne bidra til å styrke det kommersielle tilbudet på Harstad/Narvik–Bodø.
Både Stokmarknes–Bodø og Harstad/Narvik–Bodø ble foreslått inkludert i FOT-ordningen i høringsrunden til den gjeldende kontrakten for perioden 2012-2017. Heller ikke den gangen ble rutene tatt inn i ordningen.
I begrunnelsen for spørsmålet påpekes det på at det ikke er et kommersielt grunnlag fra Stokmarknes lufthavn i dag, fordi det ikke er konkurranse fra flyplassen. Det at en rute er kommersiell betyr at det er mulig for flyselskapene å konkurrere om å drive flyruten, men ikke nødvendigvis at det er mer enn ett flyselskaper som faktisk flyr på ruten. Det er flere andre regionale ruter som er kommersielle ruter, og som bare betjenes av ett flyselskap. Dette gjelder også for flyruter mellom større lufthavner. Derimot kan trusselen om konkurranse i seg selv gi gode insentiver for flyselskapene til å sikre et godt flytilbud på de kommersielle strekningene.
Som et ledd i arbeidet med ny konkurranse om drift av regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017, gikk Samferdselsdepartementet bredt ut for å innhente et best mulig beslutningsgrunnlag. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforskning en rapport om de regionale ruteflygningene i Nord-Norge. Departementet gjennomførte så en høring hvor fylkeskommuner og andre berørte instanser ble invitert til å levere innspill til utformingen av konkurransen. Det var også mulig å kommentere på innholdet i rapporten fra Møreforskning og TØI. Høringsinnspillene, sammen med rapporten fra Møreforskning og TØI, samt departementets egne erfaringer og vurderinger, har dannet grunnlaget for utformingen av konkurransen om drift av ruteflygninger i Nord-Norge.
Etter mitt syn har vi ved utlysning av konkurransen om drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017, sikret et godt og markedstilpasset rutetilbud på de flyrutene som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme å drive.