Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1326 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 27.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): 1. juni leverte Skatteetaten et forslag om å redusere dagens antall skattekontor fra 107 til 53. I Aust-Agder er konsekvensen av forslaget at man går fra 4 skattekontor til 1. I et opprop signert av 157 av landets ordførere påpeker man at digitalisering av tjenestene tilsier at man også kan flytte kontorene til mindre kommuner.
Forslaget er under debatt, men hvordan vil finansministeren sørge for å benytte anledningen til å tilføre distriktene flere kompetansearbeidsplasser?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skattedirektoratets rapport med forslag til ny kontorstruktur er nå til behandling i Finansdepartementet. Det er derfor for tidlig for meg å si noe konkret om hvordan Skatteetatens kontorstruktur vil se ut. Regjeringen vil imidlertid også vurdere den regionale fordelingen av arbeidsplassene.
Jeg vil imidlertid vise til at Skatteetaten har gode erfaringer med flytting av oppgaver og kompetansearbeidsplasser ut fra de største byene. For eksempel har IT-brukersenteret for hele Skatteetaten blitt overført fra Oslo til Grimstad i Aust-Agder, noe som har medført at dette kontoret nå har så mye som 265 arbeidsplasser med høy IT-kompetanse. Et annet eksempel er overføringen av 60 årsverk til Skatt nord i forbindelse med at oppgaven med ligningen av lønnstakere og pensjonister i Oslo ble flyttet fra Skatt øst.
For at etaten skal kunne ivareta sine oppgaver på en god måte, herunder ivareta næringslivets behov og møte utfordringer knyttet til blant annet svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og en stadig mer globalisert økonomi, må etaten ha tilstrekkelig store fagmiljøer og kunne rekruttere personer med høy kompetanse. Dette har betydning for hvilke steder Skatteetaten bør være lokalisert. Jeg har merket meg at Skattedirektoratet i sin rapport påpeker at større kontor i regionale sentra også vil gi etaten langt større frihet til å omfordele oppgaver internt i etaten og bedre muligheter til å flytte flere oppgaver ut av Oslo.