Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1333 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): I nrk.no-artikkelen "Mangler oversikt over omfanget av utenlandske IT-arbeidere i Norge", publisert 16. juni, sier områdesjef Jonas Folmo i UDI: "– I utgangspunktet skal alle som kommer til Norge for å jobbe ha arbeidstillatelse, men det finnes unntak som gjør at det ikke er nødvendig".
Kan statsråden vise til lovgrunnlaget for alle disse unntakene og angi hvor mange utenlandske borgere som per 1. januar 2016 arbeidet innenfor de ulike unntakskategorier?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Utlendingsloven § 5, jf. utlendingsforskriften § 1-1 regulerer unntak fra kravet om oppholdstillatelse for visse midlertidige arbeidsforhold. Unntakene i § 1-1 første ledd forutsetter at utlendingen ikke har arbeidsgiver i riket, og ikke skal oppholde seg her i mer enn 3 måneder. Denne gruppen inkluderer blant annet handels- og forretningsreisende, personer med teknisk kompetanse, utlendinger i privat tjeneste hos personer som er på besøk i Norge inntil 3 måneder, profesjonelle idrettsutøvere og deres støtteapparat, offentlige ansatte lønnet av annet stat, journalister/personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon, turistguider for utenlandske reiseselskaper, personell på utenlandske tog, buss og lastebil i internasjonal trafikk og nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på utenlandske skip i opplag i Norge.
Det er også unntak for forskere, forelesere, religiøse forkynnere og leger som har arbeidsforhold inntil 3 måneder.
Utlendinger som er ansatt i internasjonale selskaper er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse når de skal gjennomgå bedriftsintern opplæring i inntil 3 måneder. Det må være et fastsatt opplæringsprogram, og det er et vilkår at personen fortsetter å arbeide i en av selskapets utenlandske avdelinger. Opphold for bedriftsintern opplæring kan enten gis tilsammen 2 ganger av 90 dager, eller flere ganger i til sammen 180 dager. Selv om personen skifter arbeidsgiver vil det ikke være mulig å benytte denne unntaksregelen igjen hvis alle 180 dager er benyttet.
Musikere, artister, kunstnere eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell kan oppholde seg i Norge uten oppholdstillatelse for oppdrag som ikke overstiger 14 dager i løpet av et kalenderår.
Sjøfolk som arbeider om bord på utenlandsk registrert cruiseskip eller utenlandsk skip som er registrert i et skipsregister i EØS-landene, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. Sjøfolk som er omfattet av bilaterale skipsfartsavtaler, er også unntatt fra kravet om oppholdstillatelse.
Russiske borgere fra Barentsregionen som har fått kommunal salgstillatelse for torghandel i Nord-Norge, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for opphold inntil en dag per måned. Russiske borgere fra Barentsregionen som skal drive torghandel i Nord-Norge i forbindelse med et kommunalt kulturarrangement, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for inntil 14 dager, men likevel ikke mer enn 28 dager per kalenderår. Det er et vilkår at det foreligger samtykke fra vedkommende kommune. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.
Etter beslutning fra departementet kan det gjøres unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon i riket.
Visumpliktige borgere som omfattes av de ovenfor nevnte unntakene, får utstedt et såkalt c-visum. Det foreligger ikke tall konkret knyttet til de enkelte oppholdsgrunnlag.