Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1334 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 23.06.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Til manges overraskelse ble det i Statsråd i dag forskriftsfestet at fylkesbindingene i kystfiskeflåten skal regionaliseres. Dette er bare noen måneder etter at en enstemmig næringskomité i behandling av Sjømatindustrimeldingen sa at "...effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidesen-utvalgets arbeid".
Hvordan tolker statsråden merknaden, og forstår han at det den berører nevnte forskrifter om fylkesbinding?

Begrunnelse

Hele komitémerknaden lyder:

"Komiteen mener at effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidesen-utvalgets arbeid, slik at man får en helhetlig tilnærming til strukturpolitikken, og dermed synliggjort hvilke konsekvenser disse endringene vil gi."

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-215/2/

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Det er et mangfoldig regelverk som til sammen regulerer spørsmålene om hvem som kan eie fiskefartøy, hvilke fartøy som kan delta i ulike fiskerier, hvordan kjøp og salg kan foregå, hvordan, hvor og når fisket kan foregå, fordeling av kvoter mellom grupper og mellom fartøy, og strukturering av fiskefartøy gjennom de to forskriftene som regulerer dette.
Jeg legger til grunn at komiteens merknad handler om strukturering, og har derfor fulgt komiteens merknad særlig ved ikke å gå videre med de allerede hørte forslagene om å endre kvotetakene i kystflåtens strukturkvoteordning inntil Eidesen-utvalget legger frem sin innstilling.
Fylkesbindingene er imidlertid ikke en del av dette. Skal vi ha en lønnsom fiskeflåte også i årene framover, må myndighetene legge til rette for at fiskerne kan følge effektivitetsutviklingen i samfunnet. Strukturkvoteordningen er et viktig redskap for å sikre dette, men altså langt fra det eneste.
Fylkesbindingene slik de var utformet har vært til hinder for dette. Reglene om fylkesbindinger har også gitt utslag som nærmest har tvunget fiskere til å flytte til et annet fylke ved salg av fiskefartøy. De nye reglene vil bidra til å utjevne prisforskjellene mellom de nordligste fylkene, og dermed stiller alle på likere fot med hensyn til tilgang på finansiering.
Fylkesbindingene ble innført lenge før strukturkvoteordningene, og gjelder mye videre enn strukturkvoteordningene. Jeg mener derfor at å endre fylkesbindingene til en landsdelsbinding ikke er i strid med næringskomiteens uttalelse om å avvente endringer i strukturpolitikken til kvoteutvalgets arbeid foreligger.
Bekymringen om at kvoter forsvinner fra nord til sør er uberettiget. I stedet for fylkesbinding har vi innført en landsdelsbinding.