Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 28.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): På hvilken måte vil helseministeren sikre at medisinutdanningen som over 1000 studenter nå tar i Polen i framtiden vil kvalifiserer for å praktisere og få autorisasjon som lege i Norge?

Begrunnelse

ANSA har nylig gått ut og frarådet norske studenter å ta legestudier i Polen. Dette fordi det hersker svært stor usikkerhet rundt om norske studenter vil få autorisasjon i Norge ved endte studier i Polen etter 1. januar 2019. ANSA har de siste månedene hatt intenst møtevirksomhet og telefonkontakt med Helsedirektoratet, men har dessverre ikke fått tilfredsstillende svar fra Helsedirektoratet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at det skal foreligge et forslag i Polen om å gjøre endringer i den polske grunnutdanningen i medisin. Det er som representanten påpeker et stort antall norske medisinstudenter i Polen, de fleste av disse med studiefinansiering fra Statens Lånekasse. Eventuelle endringer i den polske grunnutdanningen vil kunne få konsekvenser for disse.
Norske myndigheter blir for tiden kontaktet av forskjellige aktører og studenter som har til dels ulik informasjon om og forståelse av det polske forslaget og hva dette vil kunne innebære. Jeg har forståelse for at dette skaper usikkerhet blant studentene, som naturlig nok ønsker avklaringer som kan gi forutsigbarhet.
Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt noe informasjon om det foreliggende forslaget fra polske myndigheter, men er ikke kjent med alle detaljer i det polske forslaget eller hvilken formell status dette nå har. Departementet vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, fortsette dialogen med polske myndigheter med mål om å få innhentet tilstrekkelig informasjon om forslaget slik at vi får klarhet i situasjonen.
Norske myndigheter må ha detaljert informasjon om de foreslåtte endringer for å kunne vurdere hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for de norske medisinstudentene i Polen. Å få på plass denne informasjonen er også en forutsetning for at norske myndigheter skal kunne vurdere behov for å gjøre eventuelle tiltak dersom Polen gjennomfører endringer.
Jeg ønsker imidlertid å være tydelig på at departementet i samarbeid med øvrige berørte departementer søker å avklare situasjonen og vurdere håndtering for disse studentene dersom det viser seg at en eventuell endring av medisinstudiet i Polen krever dette. Departementet er også kjent med at polske myndigheter har et ønske om å finne løsninger som gjør at norske studenter fortsatt kan studere medisin i Polen.