Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1343 (2015-2016)
Innlevert: 20.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hvordan vurderer statsråden innretningen på Enova-støtten og hvordan mener statsråden man eventuelt gjennom etablerte ordninger kan bidra til å øke maritim sektors kompetanse og konkurransekraft?

Begrunnelse

Etter det undertegnede forstår er Enova-støtten, når det gjelder støtte til miljø og klimatiltak innenfor skipsfarten, innrettet slik at støtten gis til rederiet uavhengig av hvor selve prosjektet gjennomføres. Maritim sektor og skipsfarten er inne i et krevende tidsvindu både med tanke på lavkonjunkturen som nå preger petroleumsvirksomheten, men også sett i lys av behov for å frembringe ny kompetanse og teknologi for å redusere klimagassutslippene innen skipsfarten. Min oppfatning er at den norske maritime klyngen har en ledende internasjonal posisjon innenfor miljø- og klimaområdet. Dette er et konkurransefortrinn som bør videreutvikles. Vi har derfor blant annet foreslått å fremskynde offentlige anbud på ferger hvor det settes krav om nullutslippsteknologi. Vi har gjennom våre forslag vist til at staten på egnet måte burde bidratt til at dette også kunne skje for fergesamband i regi av fylker og kommuner.
I forbindelse med Enova-støtten og den innretningen som nå gjelder hvor dette går til rederiet. Dette vil kunne bety at Enova-støtten kan gis til å understøtte prosjekter og teknologiutvikling som blir gjennomført ved verft blant annet i lavkost land. På bakgrunn av den maritime klyngens behov og mulighet til å ta ny skritt på klima og miljøområdet er det grunn til å stille spørsmålstegn ved om innretningen på ordningen er riktig.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen legger til grunn at Enova skal prioritere innsatsen der mulighetene for å påvirke utviklingen innenfor et satsingsområde er størst. Områder der vi allerede har særlig kompetanse, herunder maritim næring, trekkes frem i energimeldingens omtale av Enova. I tråd med meldingen vil blant annet miljøvennlig skipsfart være et viktig satsingsområde fremover.
Enovas støtte bidrar til å gjøre skip mer energi- og klimaeffektive. Støtten skal bidra til varige markedsendringer gjennom økt opptak av nye teknologier og løsninger i markedet. Innsatsen er et element i regjeringens strategi for å sikre en konkurransedyktig flåte under norsk flagg, og på den måten opprettholde og videreutvikle maritim næring.
Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Energifondet. Enova har stor faglig frihet, og utvikler selv programmer og utformer tildelingskriterier basert på foretakets kunnskap og erfaring.