Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1344 (2015-2016)
Innlevert: 20.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 27.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvor lang tid vil klima- og miljødepartementet bruke på å behandle klagen fra Norterminal om oljeomlasting i Bøkfjorden?

Begrunnelse

Selskapet Norterminal har i dag tillatelse til årlig å omlaste 14 millioner tonn olje i Bøkfjorden og Korsfjorden i Kirkenes. Tillatelsen er begrenset ved at inntil 11 millioner tonn olje kan omlastes ved bruk av FSO-skip og 3 millioner tonn kan omlastes ved skip til skip (STS).
Norterminal har bedt om at tillatelsen endres slik at det fremgår klart at ikke valg av omlastingsmetode utgjør noen begrensing. Norterminal søkte om dette 7. mars 2016, men blant annet som følge av at Norterminal ville nå 3 millioner tonn omlastet olje medio mai, valgte Norterminals kunde å flytte omlastingen til Murmansk i slutten av april.
Miljødirektoratet avslo 25. mai Norterminals søknad. Etter et nytt avslag i direktoratet, skal saken nå behandles av Klima- og miljødepartementet.
For kirkenessamfunnet representerer oljeomlastingen 25 direkte arbeidsplasser, og en svært sentral del av industrisamarbeidet med Russland. Det er derfor viktig at saken finner en løsning, og at det skjer raskt.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg viser til spørsmål 1344 til skriftlig besvarelse fra representanten Helga Pedersen. Representanten spør hvor lang tid Klima- og miljødepartementet vil bruke på å behandle klagen fra Norterminal om oljeomlasting i Bøkfjorden.
Miljødirektoratet oversendte klagen til behandling i departementet ved brev 16. juni 2016. Saken har høy prioritet i departementet og vil bli behandlet så raskt som mulig.