Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1359 (2015-2016)
Innlevert: 23.06.2016
Sendt: 23.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hvilke konkrete tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å få til fortgang i planleggingen av rv 19 i SVV, slik at det i størst mulig grad sikres samtidig planlegging og utbygging av rv 19 med planlegging og utbygging av dobbeltsporet gjennom Moss i Østfold, jfr. anmodningsvedtak i RNB Innst. 400 S (2015-2016)?

Begrunnelse

Fergesambandet mellom Moss og Horten er landets mest trafikkerte med nærmere 1,8 mill kjøretøy pr. år. Fergetrafikken medfører redusert framkommelighet på rv 19. Arbeidet med å få fjernet ferjetrafikken fra bytrafikken har pågått de siste 20 - 25 årene. Alternativer som å få bygd ut rv 19 gjennom byen, eller flyttet ferjetrafikken gjennom Moss, eventuelt få bygd bru eller tunnel mellom Moss og Horten har vært diskutert og utredet, men ingen av dem har resultert i vedtak om utbygging. Regjeringen har nå godkjent KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Videre planlegging skal skje etter konsept 5 i KVUen. I etatenes faglige grunnlag til NTP 2018-2029 er rv 19 foreslått med oppstart i 2024 forutsatt høy ramme. Jernbaneutbyggingen gjennom Moss er planlagt ferdigstilt i 2023. Det er gitt ny konsesjon til ferjedrift Moss-Horten til 2027 for 7 ferjer. Det er kritisk for at ferjetrafikken og trafikken i småbyen Moss skal fungere i anleggsperioden, og at byen ikke blir gravd opp i to omganger, at det sikres en samordnet planlegging og utbygging av rv 19 og dobbeltsporet jernbane gjennom Moss.
Ettersom samordnet planlegging og utbygging av vei og jernbane er prioritert av regjeringen og flertallet på Stortinget, jfr. statsbudsjettet for 2015 s. 167-169 gjengitt nedenfor og anmodningsvedtak i vedtatte reviderte nasjonalbudsjett, Stortingets Innst. 400 S (2015–2016), ber jeg samferdselsministeren redegjøre for de konkrete tiltak som vil bli iverksatt for å få fortgang i planleggingen av rv 19 i Statens vegvesen som gjør dette mulig.
I budsjettet for 2015 står det på side 167-169 omtalt fem prinsipper for ic-utbyggingen. Ett av disse gjelder samtidighet bygging av vei og jernbane:

"Jernbaneverket skal i den videre utredning og planlegging koordinere utbyggingen med andre større infrastrukturinvesteringer, for både å unngå merkostnader ved å bygge flere ganger samme sted, og bidra til å redusere belastningen på lokalsamfunnene ved en kortere samlet utbyggingsperiode. Dette betyr ikke at større veg- og baneprosjekter må bygges ut samtidig, men at det planlegges slik at inngrepsperioden i de mest sentrale områder blir kortest mulig. Dette gjelder spesielt for tiltakene som skal gjennomføres i og rundt Fredrikstad og Sarpsborg på Østfoldbanen, men også for enkelte tiltak på Vestfold- og Dovrebanen. Koordineringen må vurderes ut fra hvordan den påvirker kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjektene."

I Stortingets Innst. 400 S (2015–2016) og vedtak til revidert nasjonalbudsjett for 2016 har H, Frp, V og Krf vedtatt følgende anmodningsvedtak:

"Flertallet viser til at det arbeides med å få på plass en bypakke for Moss der utbygging av rv 19 er et svært sentralt prosjekt, og hvor det samtidig skal etableres dobbeltspor for jernbanen. Pågående planlegging av jernbanen antas å legge en del premisser for valg av løsning for rv 19. Disse medlemmer ber Samferdselsdepartementet bidra til fortgang i planleggingen, slik at det i størst mulig grad sikres at planlegging og gjennomføring av KVU veisystemet for Moss/Rygge samordnes med dobbeltsporet gjennom Moss."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: For regjeringen er det viktig at vi best mulig koordinerer store infrastrukturinvesteringer som vil ligge i tilstøtende områder. Dette er gjenspeilet i flere prosjekter hvor vi har tatt initiativer.
La meg samtidig minne om at i Stoltenberg II-regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan ble det ikke lagt opp til en koordinering av rv 19-prosjektet og utbygging av dobbeltspor gjennom Moss. Ny jernbanetrasé i Moss og Rygge kommuner og ny jernbanestasjon i Moss er forutsatt gjennomført i planperioden for gjeldende Nasjonal transportplan 2014–2023. Det arbeides nå med reguleringsplaner som forventes vedtatt i Moss og Rygge kommuner i løpet av høsten 2016.
Utbygging av rv 19 i Moss er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023. På grunnlag av KVU/KS1 fastsatte regjeringen i januar 2015 følgende hovedlinjer for videre utvikling og planlegging:

- Hovedvegsystemet i Moss og Rygge skal utvikles med utgangspunkt i KVUens konsept 5. I det videre arbeidet skal også videreutvikling av vegtiltakene i KVUens konsept 6 tas hensyn til.

- Utvikling av bypakke for hovedvegsystemet i Moss/Rygge må ses i sammenheng med konseptvalget som gjøres for fjordkryssing av Oslofjorden. Det vises i denne sammenheng til KVU/KS1 for kryssing av Oslofjorden. Før det kan konkluderes, skal Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket utarbeide en tilleggsutredning, som også skal til ekstern kvalitetssikring. Frist for tilleggsutredningen er innen utgangen av 2016.

- Det skal arbeides videre med å konkretisere en finansieringsplan.

- Statens bidrag begrenses til delfinansiering av riksvegtiltak.

- Ved eventuell bompengefinansiering skal det legges vekt på nytteprinsippet, slik at belastningen for gjennomgangstrafikken ikke blir urimelig. Nytteprinsippet skal forstås i vid forstand ved at også tiltak for gange, sykkel og kollektiv kan finansieres, dersom de gir nytte for betaler.

Statens vegvesen arbeider med grunnlaget for en bypakke basert på regjeringens beslutning og prinsippvedtak i Moss og Rygge kommuner om bompengefinansiering av en slik pakke. Statlige midler til delfinansiering av rv 19 er et vesentlig element i en eventuell bypakke. Dette forutsettes avklart gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 som legges fram våren 2017.
Det er et godt samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen i reguleringsplanleggingen for jernbanen. I dette planarbeidet søker Statens vegvesen å ivareta behovet for handlingsrom i løsning for ny rv 19 og behovet for trafikkavvikling på rv 19 og øvrige hovedveger i Moss i anleggsperioden for jernbanen.
Som et ledd i arbeidet med en bypakke, er det enighet mellom Moss kommune og Statens vegvesen om et tett faglig samarbeid i tiden framover for å avklare mulighetsrommet for en ny løsning for rv 19. Resultatet av dette arbeidet vil også kunne gi føringer for den formelle behandlingen etter plan- og bygningsloven, f.eks. om det er grunnlag for å gå direkte på reguleringsplanlegging uten forutgående traseavklaring i kommunedelplan.