Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1393 (2015-2016)
Innlevert: 29.06.2016
Sendt: 30.06.2016
Besvart: 13.07.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stortinget har bedt regjeringen se på alternativer til dagens kretsfengsel i Oslo (Innst. 305 S - 2014-2015). Justiskomiteen viser til at fengselet er gammelt og beslaglegger verdifullt tomteareal. Stortinget vedtok i samme sak å komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan for kriminalomsorgen våren 2016.
Hva er status for denne planen og for flytting av Oslo kretsfengsel, og hvilken dialog er det med de politiske myndigheter i Oslo om dette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Opptrappingsplanen for kriminalomsorgen ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett, Meld. St. 2 (2015–2016).
Oslo fengsel avdeling A skal avvikles som følge av den bygningsmessige tilstanden. I budsjettet for 2016 vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, å bevilge midler til å bygge nye avdelinger ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, som erstatning for avdeling A. De nye plassene forventes klare i løpet av 2017, og driften flyttes da fra Oslo fengsel avdeling A til de nye avdelingene ved Ullersmo og Eidsberg.
Det foreligger ikke planer om å avvikle driften i resten av Oslo fengsel. I konseptvalgutredningen (KVU) for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet, som nå er til kvalitetssikring (KS1), foreslås det videre drift av Oslo fengsel. Kvalitetssikrers tilrådning vil være et viktig innspill i regjeringens videre arbeid med endringer og utvidelser av fengselskapasiteten på Østlandet.
Statsbygg eier Oslo fengsel. Videre dialog om utnyttelse av bygg og eiendom som ikke lenger skal brukes til fengselsdrift vil bli avklart mellom Statsbygg, Kriminalomsorgsdirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Oslo kommune vil bli trukket inn i prosessen.