Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1409 (2015-2016)
Innlevert: 01.08.2016
Sendt: 01.08.2016
Besvart: 08.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Når et samlet medisinsk fagmiljø i Finnmark er sterkt kritisk til de endringene som Helse Nord har foreslått i luftambulanseberedskapen i Finnmark, hvilke utredninger vil ministeren da iverksette for å være sikker på at beredskapen i Finnmark ikke svekkes i forhold til dagens nivå, og dersom utredningen viser at beredskapen vil bli svekket, vil helseministeren gripe inn og sørge for at Finnmark beholder dagens beredskap med tre ambulansefly stasjonert i Finnmark?

Begrunnelse

I dag er det to ambulansefly i Alta og ett i Kirkenes. Helse Nord er av den oppfatning at luftambulanseberedskapen i Finnmark vil bli styrket dersom ett ambulansefly stasjoneres i Alta og ett ambulansefly stasjoneres i Kirkenes, samt at Tromsø får ett jetfly. Jeg mener dette vil innebære at ambulanseflyberedskapen i Finnmark blir redusert. Et enstemmig fagmiljø innen helse i Finnmark har gått ut mot påstandene fra Helse Nord Finnmark og advart mot kutt i antall ambulansefly.
Legeforeningen i Finnmark mener at økt sårbarhet vil være uunngåelig dersom antallet ambulansefly reduseres fra 3 til 2 i Finnmark. Pasient- og brukerombudet er bekymret for at et jetfly ikke kan lande der hvor fylkets hovedsykehus ligger, og ansatte i luftambulansen advarer mot å svekke beredskapen. Finnmarkssykehuset mener at det ikke er lagt frem nok fakta og data til å kunne vurdere endringen som er foreslått.
Et jetfly kan kun lande ved tre av Finnmarks flyplasser, Alta, Banak og Kirkenes, og dette vil derfor svekke beredskapen for alle innbyggere som bor ved en kortbaneflyplass i fylket.
Tiden det tar å få brakt pasienter til sykehus forlenges også kraftig, når pasienten må vente på et jetfly stasjonert i Tromsø.
Advarslene fra et samlet medisinsk fagmiljø er entydig og advarer mot en kraftig svekkelse av pasientsikkerheten i Finnmark. Det er derfor viktig at Helseminister Bent Høie kan garantere at pasientsikkerheten i Finnmark ikke er i ferd med å svekkes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for dimensjonering av luftambulansetjenesten slik at den sikrer forsvarlig akuttmedisinsk beredskap. Det er derfor de regionale helseforetakene som må utrede behov om beredskap for luftambulanse. Helse Nord RHF opplyser at de har gjennomgått og analysert ulike scenarier for behov, kapasitet, flytyper og stasjonering i forbindelse med ny strategisk plan for ambulanseflytjenesten 2019 – 2030. Basert på denne gjennomgangen, har Helse Nord RHF foreslått å forsterke tjenesten ved å gjøre om et dagfly til døgnfly av typen langdistanse. Ved å prioritere jetfly til de lange strekningene, vil det, ifølge Helse Nord RHF, frigjøre betydelig tid til å fly på kortbanenettet med propellflyene. Jetfly og mer bruk av helikopter vil avlaste kortbaneflyene slik at de får mer kapasitet til å betjene de små flyplassene - ikke minst i Finnmark. Fem av seks ambulansefly i Nord-Norge vil fortsatt være propellfly som kan operere på kortbaneflyplassene.
Helse Nord RHFs vurdering er at det helhetlige luftambulansetilbudet vil bli styrket fra 2019. Ny ambulansehelikopterbase på Evenes, frigjort kapasitet på stort ambulansehelikopter i Tromsø, nytt og bedre redningshelikopter på Banak og jetfly i tjenesten vil sammen bidra til en styrket beredskap for Finnmark. Propellflyene som har nærhet til befolkningen i Finnmark i kommuner med kortbaneflyplasser, vil få styrket kapasitet for primæroppdrag.
Samtidig har beslutninger om fremtidig luftambulanse skapt diskusjon i fagmiljøene, slik stortingsrepresentant Kjenseth viser til i sitt spørsmål. Helse Nord RHF har derfor invitert Finnmarksykehuset HF og kommuneoverlegene i Finnmark til et møte om flyambulansetjenesten i september. På møtet skal blant annet sentrale premisser for dimensjonering av flyambulansen 2019 – 2030 diskuteres. Det er positivt at Helse Nord RHF inviterer til et slikt faglig møte om luftambulansen, og jeg legger til grunn at møtet kan bidra til en bedre dialog om utfordringer og premisser for luftambulansen i Finnmark.