Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1412 (2015-2016)
Innlevert: 01.08.2016
Sendt: 01.08.2016
Besvart: 12.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Politiet på Kongsberg etterforsker for tiden en voldtektssak der 5 personer er involvert. Ifølge politiet er det mer enn én gjerningsmann, men de betegner det ikke som en gruppevoldtekt.
Med dette som bakteppe, vil jeg gjerne ha statsrådens syn på hvilket antall overgripere som skal til før denne typen voldtekt kalles en gjengvoldtekt?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dette vil bero på innholdet i straffeloven 2005 § 293, som viser til straffeskjerpende elementer som kommer til anvendelse i vurderingen av hvorvidt en voldtekt er å anse som grov. Straffebudet har følgende ordlyd:

§ 293. Grov voldtekt
Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.
Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om

a) den er begått av flere i fellesskap,
b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller
c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Bokstav a viser til når «den er begått av flere i fellesskap». Det fremgår av rettspraksis at dette alternativet får anvendelse når det er to eller flere gjerningspersoner.
Hvilken bestemmelse i straffeloven som kommer til anvendelse er et resultat av politiets etterforsking og påtalemyndighetens tiltalebeslutning. Den endelige avgjørelse ligger til domstolen. Hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse i den enkelte sak vil jeg derfor ikke ta stilling til.