Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1418 (2015-2016)
Innlevert: 03.08.2016
Sendt: 04.08.2016
Besvart: 15.08.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I debatten om Nye Veier AS vises det til at svenskene bygger motorveier til halve prisen av det Norge gjør.
Hvilke dokumentasjon er lagt til grunn for denne påstanden?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Nye Veier AS har sammen med McKinsey foretatt en detaljert gjennomgang av de viktigste driverne av kostnadsforskjeller mellom norsk og svensk veibygging. Sweco og Metier har hatt leveranser inn i dette arbeidet og tallunderlaget er gjennomgått i møte med Vegdirektoratet.

Hensikten med denne analysen har fra Nye Veiers side vært å forstå kostnadsforskjellene i veibygging mellom Norge og Sverige, og hva som driver disse. Målet har ikke vært å utvikle en mening om hvorvidt standard-, gjennomførings-, eller designvalg er hensiktsmessig, kun å vurdere kostnadseffekt. For å gjøre funnene mest mulig relevante for Nye Veier AS, er denne analysen kun gjennomført for en teoretisk sammenlignbar 4-feltsvei i Norge og Sverige

Kostnadsdifferansene er brutt ned i de fire kategoriene topografi, prisforskjell, gjennomføring og design

• Topografi justerer for forskjellene i terreng og krav til masseuttak for ulendt lende. I tillegg justeres det for at norsk terreng øker andelen tunnel og bro som kreves

• Prisforskjell omhandler de rene prisforskjellene mellom Norge og Sverige på innsatsfaktorene lønn, materialer (bitumen, asfalt, pukk, betong, stål etc.) samt maskinleie

• Gjennomføring handler om hvordan man bygger veien, inkludert prosjektledelse, parsellering av strekninger samt kontraktsmodell

• Designvalg handler om hva man bygger, inkludert både de valgene som gjøres på grunnlag av standarder i håndbøker, lover og forskrifter, og valg som bestemmes i hvert enkelt prosjekt

Rekkefølgen er valgt for suksessivt å øke sammenlignbarheten. F.eks. kan en etter å ha justert for topografi og pris snakke om gjennomføring med basis i norske forhold og priser.

De største driverne av kostnadsforskjeller under hver av de fire kategoriene er undersøkt. Nedbrytningen er ikke fullstendig eller uttømmende, men går langt i å identifisere hoveddriverne av forskjeller mellom Norge og Sverige.

Resultatene fra undersøkelsen viser at norske 4-felts motorveier har en kostnad ca. 94 % høyere enn svenske veier. Topografi og prisnivå, som er lite påvirkbare fra utbyggers side, gir isolerte kostnadsøkninger på hhv. 32 % og 10 % mens prosjektgjennomføring og designvalg, som kan påvirkes av utbygger, gir økninger på hhv. 16 % og 15 %.