Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1418 (2015-2016)
Innlevert: 03.08.2016
Sendt: 04.08.2016
Besvart: 15.08.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I debatten om Nye Veier AS vises det til at svenskene bygger motorveier til halve prisen av det Norge gjør.
Hvilke dokumentasjon er lagt til grunn for denne påstanden?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Nye Veier AS har sammen med McKinsey foretatt en detaljert gjennomgang av de viktigste driverne av kostnadsforskjeller mellom norsk og svensk veibygging. Sweco og Metier har hatt leveranser inn i dette arbeidet og tallunderlaget er gjennomgått i møte med Vegdirektoratet.
Hensikten med denne analysen har fra Nye Veiers side vært å forstå kostnadsforskjellene i veibygging mellom Norge og Sverige, og hva som driver disse. Målet har ikke vært å utvikle en mening om hvorvidt standard-, gjennomførings-, eller designvalg er hensiktsmessig, kun å vurdere kostnadseffekt. For å gjøre funnene mest mulig relevante for Nye Veier AS, er denne analysen kun gjennomført for en teoretisk sammenlignbar 4-feltsvei i Norge og Sverige
Kostnadsdifferansene er brutt ned i de fire kategoriene topografi, prisforskjell, gjennomføring og design

•Topografi justerer for forskjellene i terreng og krav til masseuttak for ulendt lende. I tillegg justeres det for at norsk terreng øker andelen tunnel og bro som kreves
•Prisforskjell omhandler de rene prisforskjellene mellom Norge og Sverige på innsatsfaktorene lønn, materialer (bitumen, asfalt, pukk, betong, stål etc.) samt maskinleie
•Gjennomføring handler om hvordan man bygger veien, inkludert prosjektledelse, parsellering av strekninger samt kontraktsmodell
•Designvalg handler om hva man bygger, inkludert både de valgene som gjøres på grunnlag av standarder i håndbøker, lover og forskrifter, og valg som bestemmes i hvert enkelt prosjekt
Rekkefølgen er valgt for suksessivt å øke sammenlignbarheten. F.eks. kan en etter å ha justert for topografi og pris snakke om gjennomføring med basis i norske forhold og priser.

De største driverne av kostnadsforskjeller under hver av de fire kategoriene er undersøkt. Nedbrytningen er ikke fullstendig eller uttømmende, men går langt i å identifisere hoveddriverne av forskjeller mellom Norge og Sverige.
Resultatene fra undersøkelsen viser at norske 4-felts motorveier har en kostnad ca. 94 % høyere enn svenske veier. Topografi og prisnivå, som er lite påvirkbare fra utbyggers side, gir isolerte kostnadsøkninger på hhv. 32 % og 10 % mens prosjektgjennomføring og designvalg, som kan påvirkes av utbygger, gir økninger på hhv. 16 % og 15 %.