Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1438 (2015-2016)
Innlevert: 11.08.2016
Sendt: 11.08.2016
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.08.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I vår sa regjeringen nei til å vurdere vern av Øystesevassdraget. En rapport fra Stiftelsen Biofokus dokumenter nå nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes fagrapporter som lå til grunn da Statsråden og Stortinget stanset forslaget om vern. Flere av artene er sårbare for endringer i vannføringen og vil rammes ved en utbygging. Argumentene for vern er derfor kraftig styrket.
Vil statsråden sikre at det ikke tillates utbygging før Stortinget har vurdert vern av vassdraget i lys av rapporten?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Spørsmålet ble stilet til klima- og miljøministeren, men er oversendt meg som rette vedkommende.
Stortinget har lagt til grunn at spørsmålet om kraftutbygging i Øystesevassdraget skal avgjøres gjennom konsesjonsbehandling etter vassdragslovgivningen. Basert på NVEs innstilling, foretar departementet som vassdragsmyndighet nå den videre behandling av konsesjonssaken.
Departementet har nylig fått oversendt Biofokus' rapport fra Naturvernforbundet og FNF Hordaland. Vassdragsmyndigheten skal i henhold lovverket sørge for at kunnskapsgrunnlaget om blant annet virkningene for naturmiljøet skal være tilstrekkelig når det skal tas en beslutning om tiltak i Øystesevassdraget. Innholdet i rapporten vil derfor inngå i departementets konsesjonsbehandling av søknadene.
Departementet skal avholde folkemøte og befaring i vassdraget 31. august og 1. september. Her vil funnene i rapporten bli presentert. De mulige konsekvensene av de omsøkte vannkraftprosjektene for de nylig kartlagte artene vil bli grundig belyst og vurdert i den videre konsesjonsbehandlingen i departementet.