Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1471 (2015-2016)
Innlevert: 22.08.2016
Sendt: 22.08.2016
Besvart: 29.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I behandlingen av Primærhelsemeldingen ble det vedtatt å prioritere elektroniske helsekort for gravide.
Hva er status for dette arbeidet og når kan vi regne med at det blir operativt?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten. Elektronisk helsekort for gravide har lenge vært etterspurt fra både helsepersonell og den gravide selv.
Jeg er enig med representanten i at det er behov for et elektronisk helsekort som er tilgjengelig for helsepersonell som samarbeider om svangerskapsomsorg og for den gravide selv. Elektronisk helsekort for gravide er ett av flere tiltak for å nå regjeringens mål om å styrke svangerskaps- og barselomsorgen i kommunene.
Stortinget ba i forbindelse med oppfølging av Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, jf. Innst. 40 S (2015–2016) også om at elektronisk helsekort for gravide prioriteres i det videre arbeidet med nasjonal handlingsplan for e-helse.
En elektronisk versjon av helsekortet vil på en bedre måte kunne understøtte en evidensbasert svangerskapsomsorg og bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell som deltar i oppfølgingen av den gravide. Den gravide vil få bedre oversikt over egne helseopplysninger. Videre skal en elektronisk løsning ivareta sikker håndtering av sensitive helseopplysninger.
Jeg har ønsket å få fart på dette arbeidet, og har derfor gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utrede og starte utvikling av elektronisk helsekort for gravide, jf. tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2016.