Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1481 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Besvart: 01.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Når vil planer for nytt fengsel på Vestlandet (evn Haugalandet) foreligge?

Begrunnelse

Fengselskapasiteten på Vestlandet er utfordrende. Flere innsatte må sone langt borte fra familie og barn, også under varetekt. Kvinner som skal sone er svært utsatt for soningsforhold langt borte fra nære relasjoner/familie. Fengselet i Haugesund er gammelt, uhensiktsmessig og det trengs nytt og bedre fengsel i regionen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen mener det er viktig å få på plass mer fengselskapasitet på Vestlandet. Jeg viser til revidert nasjonalbudsjett 2016 (Prop 122 S (2015-2016)), der videre planer for fengselskapasitet på Vestlandet er kommentert i tilbakemeldingen til Stortinget på anmodningsvedtak nr. 604 om en opptrappingsplan for kriminalomsorgen.
«En konseptvalgutredning for Vestlandet er prioritert. Det er dokumentert behov for flere fengselsplasser på Vestlandet i Bergensområdet, og utvidelser i tilknytning til eksisterende fengsler i Bergen anses i den anledning som mest aktuelt. Videre kan det være aktuelt med utbygging ved Åna fengsel. Nye fengsler i Haugesund og Ålesund, og utbygging av Vik fengsel, jf. anmodningsvedtak 104 (2015–2016), vil vurderes som del av en KVU for straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet.»
Jeg vil komme tilbake til tidsplan for arbeidet med en KVU i den ordinære budsjettprosessen.