Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1497 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvor mange ansatte og ant årsverk er dedikert til menneskehandelsaker i hvert av de ulike politidistriktene og er det opprettet dedikerte etterforskningsteam for å bekjempe menneskehandel i alle politidistrikt?

Begrunnelse

Jamfør anmodningsvedtak 17.12.2015 om at det opprettes dedikerte etterforskningsteam etter modell fra EXIT-gruppen i tidligere Hordaland politidistrikt og jf. øremerkede budsjettmidler i statsbudsjettet for 2015 og videreført i 2016 til slike team i de fem største politidistriktene.
Disse teamene skal dedikeres til menneskehandelsaker og ikke bli overflyttet til andre sakstyper når det oppstår slike behov.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I budsjettet for 2015 øremerket Stortinget 15 millioner kroner til politiets bekjempelse av menneskehandel. Midlene er videreført i 2016. Midlene er benyttet til å opprette spesialiserte menneskehandelsgrupper i politidistriktene med de fem største byene; dagens Oslo, Agder, Sør-Vest, Vest og Trøndelag politidistrikt. Politidirektoratet har fordelt midlene til distriktene basert på organiseringen av innsatsen mot menneskehandel og distriktets planer knyttet til å opparbeide kunnskap om fenomenet, forebyggende tiltak og straffeforfølgning av menneskehandlerne.
Organiseringen av de spesialiserte gruppene følger ulike modeller og har ulike samarbeidsformer med andre enheter i distriktet. Der man prioriterer innsats mot menneskehandel innen arbeidslivet kan det være sterke bånd til gruppene som jobber mot økonomisk kriminalitet. Annerledes der fokus er på utnytting innen prostitusjon.
Spesialgruppene mot menneskehandel har i følge Politidirektoratet, følgende antall dedikerte medarbeidere:

Oslo: 11
Agder: 3
Sør-Vest: 6
Vest: 11
Trøndelag: 7

Det er foreløpig ikke etablert egne spesialiserte grupper utover de nevnte fem distriktene. En sentral målsetting med nærpolitireformen er imidlertid å utvikle sterke fagmiljøer som er i stand til å møte utfordringene knyttet til menneskehandel, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale lovbruddene. Sammen med utarbeidelsen av ny organisasjonsmodell for politiet skal det etableres standardiserte funksjoner. Målet er å levere tjenester med mer lik kvalitet, bedre samhandling, enhetlig utvikling og gode forutsetninger for kunnskapsstyrt fagutvikling i politiet.
Etterforskning av menneskehandel er en av 43 standardiserte funksjoner. I tråd med utviklingen av reformen vil det derfor bli etablert dedikerte funksjoner, enheter eller personell som skal forebygge og etterforske menneskehandel i alle politidistriktene.
Det vil være flere ulike funksjoner og mange ansatte innen politiet som jobber mot menneskehandel uten at de er dedikerte til dette ene fagområdet. De operative tjenestene har en viktig rolle i å avdekke menneskehandel når de er i ulike situasjoner og ved ulike typer oppdrag. Etterretning skal levere beslutningsgrunnlag også innen menneskehandel slik at ledere i politiet kan iverksette målrettede forbyggende tiltak og etterforskning og iretteføring av saker.
Menneskehandel inngår dessuten i flere saker som bare ett av flere straffbare forhold under etterforsking, slik at det er vanskelig å skille ut de ressursene som bare er knyttet til menneskehandel. Det pågår nå eksempelvis en rettssak i Oslo tingrett der tiltalen i tillegg til å gjelde utnytting av personer til arbeid i dagligvarebutikker også omfatter bedragerier og en rekke overtredelser knyttet til drift av næringsvirksomhet.