Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1510 (2015-2016)
Innlevert: 30.08.2016
Sendt: 30.08.2016
Besvart: 06.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I media fremkommer det opplysninger som kan oppfattes som om det skjer underlivsundersøkelser av unge jenter i den hensikt å sjekke om "jomfruhinnen" er intakt.
Er det leger i Norge som utfører denne type underlivsundersøkelser, og hvis ja, vil statsråden straks instruere leger om at generelle underlivsundersøkelser hvor hensikten er å gi opplysninger til foresatte om jentenes "jomfruelighet" ikke er forenlig med legepraksis og skal opphøre og at slik praksis kan medføre inndragning av lisens?

Begrunnelse

Slike undersøkelser mangler medisinsk indikasjon og å ha en praksis som støtter opp under foreldres kontroll av jenters seksualitet er uetisk og uforenlig med forsvarlig og etisk legepraksis.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jenter som vokser opp i Norge skal ha frihet til å elske den de vil, frihet til å bestemme over egen kropp og frihet til å ta selvstendige valg. Dette er sentrale verdier i vårt samfunn. Dersom jenter føler seg presset til å gjennomføre undersøkelser for å bekrefte at hun fortsatt er jomfru, innebærer dette en alvorlig begrensning av unges frihet som er uforenelig med disse verdiene.
Hvilke oppgaver som helsetjeneste og leger skal utføre, og hvordan det skal prioriteres mellom de ulike oppgavene, er basert på avveininger av hva som er helsefaglig forsvarlig og etisk akseptabelt. Dette følger dels av formelt regelverk i form av lover og forskrifter, dels av de årlige bevilgningene over statsbudsjettet og dels av politiske beslutninger og føringer. Like viktig er helsepersonells egne vurderinger av hva som er forsvarlig utfra faglige og yrkesetiske vurderinger. Underlivsundersøkelser for å bekrefte om jenter er jomfru har ingen medisinsk indikasjon og er ikke å anse som helsehjelp i henhold til helselovgivningen. Helsetjenesten og leger skal ikke bruke ressurser på undersøkelser med et slikt formål. Ingen kan kreve å få denne type undersøkelse utført hos en lege og jeg legger til grunn at leger uansett vil finne det etisk svært problematisk å foreta en gynekologisk undersøkelse med et slikt formål.
Helsepersonelloven regulerer leger og annet helsepersonells yrkesutøvelse. Av lovens formålsbestemmelse i § 1 fremgår det at loven blant annet skal bidra til tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Av lovens § 4 fremgår videre at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Jeg forventer derfor at tilsynsmyndighetene vil foreta en vurdering opp mot blant annet helsepersonelloven dersom de blir kjent med saker om leger som tilbyr eller utfører denne type undersøkelser.
Som jeg har sagt innledningsvis er frihet til å elske den du vil, frihet til å bestemme over egen kropp og frihet til å ta selvstendige valg, sentrale verdier i vårt samfunn. Barn og unge, kvinner og menn, har rett til et liv uten vold og alvorlige frihetsbegrensninger. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet er uforenelig med disse verdiene. Dersom leger foretar underlivsundersøkelser av unge jenter i den hensikt å undersøke om de fortsatt er jomfru, så er dette en krenkelse av deres integritet, deres privatliv og deres seksualliv. Leger i Norge skal ikke foreta undersøkelser som har et slikt formål.
Nåværende handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) ble lansert i februar 2013 og Regjeringen arbeider for tiden med en ny handlingsplan. Forhold knyttet til alvorlige begrensninger av unges frihet og streng sosial kontroll vil også være tema i denne planen.