Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1516 (2015-2016)
Innlevert: 31.08.2016
Sendt: 31.08.2016
Besvart: 16.09.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Statsråden har tidligere uttalt at hun vil følge godt med på utbetalingen av Stortingets bevilgning til de ideelle foreldre-barn-sentrene, jf. bl.a. Dokument nr. 15:1178 (2014-2015).
Mener statsråden nå at Sebbelow Stiftelse og Kirkens Bymisjon/Familiehuset Nanna-Marie har fått tildelt midlene for 2015 og at også hittil i 2016, slik at driften er sikret i henhold til intensjonen med tildelingen?

Begrunnelse

Stortinget har bevilget midler øremerket de fem ideelle foreldre-barn-sentrene i budsjettene for 2015 og 2016, samt ekstra midler i RNB for 2016. Intensjonen med tildelingene er å sikre driften ved alle disse fem sentrene. Midlene til de to sentrene i Oslo ble fordelt mellom bydelene i Oslo kommune, og de var øremerket til kjøp av plasser på de sentrene for foreldre og barn, og de skulle komme i tillegg til Oslo kommunes ordinære budsjett til denne type tiltak. Begge de to sentrene i Oslo er godkjent for inntak både fra Oslo kommune og resten av landet. Regjeringen har ansvar for at Stortingets bevilgning gjennomføres i tråd med intensjonene. I Oslo kommune er det bydelene som foretar den faglige vurderingen av behovet til barn og deres familier, og har ansvar for kjøp av barneverntiltak. Midlene er derfor overført til bydelene. Midlene er av Stortinget øremerket kjøp av plasser ved Sebbelow og Nanna Marie, og det må kunne forutsette at bydelene følger Stortingets føringer for bruken av midlene.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det er svært viktig for meg at alle barn som har en vanskelig omsorgssituasjon skal få hjelp. Det er barnas beste som skal avgjøre hvilket tiltak barnet skal få. Senter for foreldre og barn er et spesialisert hjelpetiltak for de yngste, mest risikoutsatte barna.
Det er barneverntjenestene i kommunene som vurderer om et barn har behov for tiltak eller ikke, og hvilke tiltak som er best egnet til å møte det enkelte barns behov, og som eventuelt anbefaler opphold på et senter for foreldre og barn. Behovet for plasser vil derfor avhenge av barneverntjenestenes etterspørsel etter tiltaket.

Statens ansvar for senter for foreldre og barn

Bufdir har ikke bistandsplikt på tilbud i senter for foreldre og barn, slik de har på institusjon. Etatens ansvar for senter for foreldre og barn består i å fordele eksisterende døgnplasser i sentrene. Videre følger det av barnevernloven § 9-4 at Bufetat skal dekke den del av kommunens utgifter til opphold som overstiger en fastsatt egenandel. I tilfeller der formålet med oppholdet i hovedsak er utredning, skal Bufetat gjøre en konkret vurdering av nødvendigheten av at utredningen foretas i sentre for foreldre og barn. Der Bufetat mener det er nødvendig med utredning i et senter, er Bufetat økonomisk ansvarlig for oppholdet.
For å bidra til at flere risikoutsatte sped- og småbarn skal få et mer målrettet tilbud, har vi i høringsnotatet Kvalitets- og strukturreform i barnevernet – om forslag til endringer i barnevernloven foreslått endringer i tilbudet. Ett av forslagene er å tydeliggjøre og lovfeste statens ansvar for å tilby spesialistutredninger av sped- og småbarn. Departementet vil i løpet av høsten vurdere konsekvensene av høringsforslaget, blant annet hvordan dette vil påvirke etterspørselen fra kommuner etter spesialistutredninger av sped- og småbarn.

Innst. 14S (2014-2015) – kjøp av plasser i fem ideelle sentre for foreldre og barn

I Innst. 14S (2014-2015) bevilget Stortinget 35 mill. kroner til kjøp av plasser fra fem navngitte foreldre og barn sentre. Videre står det i innstillingen at det særlig er et behov for å styrke foreldre og barn tiltak i region Midt og Nord.
Det er i hovedsak to innkjøpere av plasser i sentre for foreldre og barn, Bufdir og Oslo kommune. I tillegg kan kommuner kjøpe plasser i sentrene og finansiere dette selv. For at barn både i Bufetat og Oslo sitt innkjøpsområde skulle få økt tilgang til plasser, ble midlene fordelt etter hvor mange sentre det var i hvert innkjøpsområde.
I Oslo kommune er det barneverntjenestene i de ulike bydelene som vurderer behovet for plasser, og som har finansieringsansvaret ved bruk av plassene. Oslo kommunes andel av midlene ble derfor fordelt til bydelene. Oslo kommune kjøpte plasser for 13,2 mill. kroner i 2015. Dette var en økning på 3,5 mill. kroner fra 2014. Behovet for plasser tilsvarte derfor ikke hele bevilgingen til Oslo kommune i 2015 utover nivået i 2014. De foreløpige regnskapstallene viser at det ble kjøpt plasser for 5,6 mill. kroner første halvår 2016, en økning på 300 000 kroner fra første halvår 2015.
Statens kjøp av tjenester er regulert i Lov om offentlige anskaffelser. Loven skal bidra til økt verdiskapning og sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlig anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. For å kunne kjøpe plasser fra de ideelle sentrene gjennomførte Bufetat en anbudskonkurranse for de sentrene som lå innenfor Bufetats geografiske ansvarsområde. I forkant av anbudskonkurransen ble det gjennomført en kartlegging av behovet i regionene. Denne kartleggingen tilsa at behovet for plasser var størst i regionene sør, nord og midt. Region vest hadde allerede en avtale med ett senter i regionen, og behovet her ble innlemmet i konkurransen. Konkurransen ble gjennomført sommeren 2015. Det ble inngått avtale om faste plasser for alle plasser som ble tilbudt, og kontrakten trådde i kraft 1. juli 2015. Kontraktsbeløpet tilsvarer Bufetats andel av bevilgningen. Kontrakten varte frem til 31.12.2015, med opsjon på uttak av hele eller deler av antallet plasser i 1+1 år. I perioden 1.7.2015 – 31.12.2015 tilsvarte kjøpene alle plasser som ble tilbudt i konkurransen, som også samsvarer med antall plasser sentrene er godkjent for. Bufdir tok ut opsjonen på avtalen på deler av plassene i 2016. Tildelingen på 21,6 mill. kroner skulle da fordeles på faste plasser fordelt over hele året, ikke bare 6 måneder som i 2015. Bufdir inngikk derfor avtale om kjøp av garanterte plasser i de tre sentrene i 2016 som utgjør i overkant av 50 prosent av plassene.
Bufetat inngikk i denne anbudskonkurransen avtale om kjøp av faste plasser basert på behovsundersøkelsen. Etterspørselen etter plasser vil variere gjennom året, både på grunn av variasjon i behov for døgnopphold, geografiske beliggenhet og tilbudet i de ulike sentrene. En garanti om kjøp av plasser gir en sikkerhet til sentrene, men samtidig er det en risiko for at plassene blir stående ubrukt ved lav etterspørsel. I 2015 stod 3 garanterte døgn ubenyttet i Aglo, 58 døgn ubenyttet i Vilde og 141 døgn ubenyttet på Solstrand. Fram til 31. juli 2016 har Bufetat kjøpt 30 ubenyttede døgn i Vilde og 7 ubenyttede døgn på Solstrand. I samme periode kjøpte Bufetat 468 døgn mer enn de garanterte døgnene fra Aglo.
I tillegg til å fordele plasser i de private sentrene, skal Bufdir fordele plasser i statlige sentre for foreldre og barn. Fra 2014 til 2015 var det en økning i kjøp fra private sentre på 2 845 oppholdsdøgn, fra 3 798 til 6 643. I samme periode var det en reduksjon på 664 oppholdsdøgn i statlige sentre.

Innst. 400S – (2015-2016) – kjøp av tjenester gjennom Bufdir

Etterspørselen fra barneverntjenestene i Oslo tilsvarer ikke Stortingets bevilgning. Stortinget har derfor i Innst. 400 S (2015-2016) bevilget ytterligere 7 millioner til kjøp av tjenester gjennom Bufdir fra de ideelle foreldre- og barnsentrene. Departementet forstod innstillingen slik at Bufdir primært skulle kjøpe plasser fra de to sentrene i Oslo.
Bufetats kjøp av tjenester må gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser. Forutsetningene om forretningsmessighet og mest mulig effektiv ressursbruk innebærer blant annet at en konkurranse ikke kan tilpasses en eller flere leverandører. Loven skal sikre like konkurransevilkår blant aktørene på markedet, og sørge for at den offentlige oppdragsgiveren tildeler kontrakt til den leverandøren med det beste tilbudet. En direkte tildeling til de to sentrene i Oslo tilfredsstiller ikke lovens formål, fordi det ikke nødvendigvis er disse leverandørene som har det beste tilbudet. En konkurranse som lyses ut til alle aktørene, men som tilpasses de to sentrene i Oslo vil også stride mot anskaffelsesloven og formålet med regelverket. En eventuell konkurranse må derfor lyses ut til alle private sentre for foreldre og barn.
Anskaffelsesloven stiller også et krav til at kjøpene skal være forretningsmessige. Dette innebærer at behovet for plasser skal være til stede ved kjøp. Bufdir har i liten grad benyttet seg av plasser i sentrene som ligger i Oslo. En kartlegging Bufdir gjorde før anbudskonkurransen i 2015 viste også at region øst ikke hadde behov for flere plasser i sentre for foreldre og barn enn det som allerede finnes i statlige tiltak. Dette betyr at en slik anskaffelse ikke kan begrunnes med behov for økt kapasitet, og vil ikke oppfylle kravet om forretningsmessig kjøp. Bufdir kan derfor ikke tilpasse konkurransen bare for Sebbelow og Nanna-Marie.
I innstillingene fra Stortinget ble det presisert at midlene skulle brukes til kjøp av tjenester/ plasser. Hvis Bufetat mener at det er nødvendig med utredning i et senter for foreldre og barn, betaler kommunen en egenandel for oppholdet. Kommunenes egenandel er den samme som før. De økonomiske insentivene til kommunene til å velge foreldre og barn-sentre framfor andre tiltak, har derfor ikke blitt påvirket av tildelingen av midler fra Stortinget.

Kjøp av plasser framover – i 2016 og 2017

Etter at Stortinget bevilget ytterligere 7 millioner til kjøp av tjenester fra sentrene, og bedt departementet vurdere å overføre midlene fra Oslo kommune til Bufdir, har Bufdir vurdert hvordan en eventuell ny anbudskonkurranse kan gjennomføres. For å kunne kjøpe plasser eller tjenester fra sentrene må Bufdir utlyse en konkurranse for alle aktørene på markedet. En mulighet er å utlyse konkurranse om økning i kjøp i 2016 med en totalramme på 7 millioner. Dette må da innrettes som en rammeavtale der direktoratet kan benytte seg av avtalen fortløpende når behov oppstår. Ut fra behovssituasjonen i dag vil tildelingen skje på bakgrunn av pris, og kvalitetskravet vil være godkjenning. Bufetat benytter ikke alle de garanterte døgnene de har kjøpt fra sentrene i dag. Det vil også ta tid å gjennomføre en anbudskonkurranse. Det er derfor sannsynlig at behovet ikke tilsvarer hele den økte bevilgningen på 7 millioner.
Stortinget har bedt departementet vurdere om midlene som i dag er bevilget til Oslo kommune bør overføres til Bufdir fra 2017, jf. Innst. 400 S (2015-2016) om revidert nasjonalbudsjett 2016. Departementet vil komme tilbake til dette i Prop. 1S (2016-2017). Forutsatt at midlene overføres, kan det samtidig eller separat med konkurransen om rammeavtalen for 7 millioner for 2016 kunngjøres en konkurranse for 2017 med hele landet som innkjøpsområde. Bufdir vil da henvende seg til regionene for å få en behovsvurdering. Tildeling av plasser med betalingsgaranti vil være basert på dette behovet, pris, kvalitet og geografisk beliggenhet. Gitt dagens situasjon vurderes det som sannsynlig at det vil kunne gis kjøpsgaranti for bevilgningen på 36 mill. per år. Det er imidlertid en risiko for at behovet for plasser ikke er tilstrekkelig til at Bufetat i tillegg kan kjøpe det antall plasser som tilsvarer kjøp i 2014, utover de garanterte plassene. Bufetat vil dermed inngå rammeavtaler om resterende plasser, og gjøre avrop på denne rammeavtalen ved behov.
Direktoratet har ikke bistandsplikt på opphold i senter for foreldre og barn, men skal fordele eksisterende plasser i de ulike sentrene. Departementet vil presisere for direktoratet at fordeling av plasser skal gjøre ut fra en faglig vurdering av kvalitet og barnas behov, uavhengig av om sentrene er statlige eller private.

Avsluttende merknader

Det er viktig for meg at statens ressurser brukes for å gi et best mulig tilbud til de barna som har behov for hjelp av barnevernet, og at tildelte midler brukt etter Stortingets intensjon og i tråd med anskaffelsesregelverket. Det er barneverntjenestene i kommunen som vurderer om et opphold i senter for foreldre og barn er et riktig tiltak for det enkelte barn. Tilbudet i sentrene varierer når det gjelder målgruppe, oppholdstid, pedagogikk, kompetanse og innhold. Det er derfor viktig med samarbeid mellom kommunen og Bufetat for å finne det beste tiltaket og senteret for det enkelte barn.