Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1553 (2015-2016)
Innlevert: 06.09.2016
Sendt: 06.09.2016
Besvart: 14.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva hadde resultatutviklingen i Helse Sør-Øst RHF sin økonomiske langtidsplan vært samlet og år for år for den planlagte perioden dersom man hadde lagt de samme forutsetningene for produktivitetsvekst som de andre helseregionene bruker i sine tilsvarende planer og hva er begrunnelsen for at prognosen til Helse Sørøst er langt mer ambisiøs?

Begrunnelse

Viser til behandlingen av Helse Sør-Øst RHF sin økonomiske langtidsplan som ble behandlet før sommeren. Helse Sør-Øst er landets klart største regionale helseforetak og planlegger store investeringer basert på resultatene det budsjetteres med i langtidsplanen. Jeg ønsker derfor departementets vurderinger av følgende forhold:
Forutsetningene som legges til grunn i HSØ sin budsjettering, er dobbelt så høye som i Helse Midt (blant annet produktivitetsvekst). Et annet eksempel er Vestre Viken HF som allerede er et av landets mest effektive helseforetak hvor HSØ nå planlegger en ny effektiviseringseffekt på over 10 prosent de neste 5 år årene.
Jeg ønsker også at departementet gir Stortinget sin vurdering av i hvilken grad risikoen ved denne type svært ambisiøs budsjettering er tilstrekkelig vurdert og hva slags tiltak Helse Sør-Øst ser for seg at skal utløse produktivitetsvekst over det dobbelte av det som planlegges ved sykehus andre steder i landet.
Jeg ber om at departementet om nødvendig gjør de nødvendige avgrensningene og evt. begrunner disse for å kunne svare skikkelig.
Jeg ønsker resultatrisikoen beregnet dersom følgende forutsetninger legges inn (hver for seg i egne regneark) til erstatning for HSØ sine:

- gjennomsnittlig produktivitetsvekst for samme periode for alle landets helseregioner

- Helse Midt sine prognoser produktivitetsvekst