Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1561 (2015-2016)
Innlevert: 07.09.2016
Sendt: 07.09.2016
Besvart: 09.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Ser statsråden at Høgsterett si avgjerd 30. august 2016, HR-2016-1833-A, gjer det naudsynt å endra straffeprosesslova for å sikre effektiv etterforsking av straffesaker?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har merket meg Høyesteretts avgjørelse 30. august 2016 (HR-2016-1833-A) i straffesak om grov kroppsskade. Høyesterett kom der til at straffeprosessloven § 157 ikke gir politiet hjemmel til ved tvang å bruke fingeren til den siktede til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon.
Jeg vil vurdere om avgjørelsen foranlediger lovendringer. Det er viktig for regjeringen at politiet har de nødvendige virkemidler til effektivt å kunne etterforske straffbare handlinger. Det er naturlig at en vurdering av behovet for lovendringer tas i tilknytning til arbeidet med ny straffeprosesslov, et arbeid departementet påbegynner så snart Straffeprosesslovutvalget avgir sin utredning. Utvalget har fått frist til 1. november.