Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1593 (2015-2016)
Innlevert: 13.09.2016
Sendt: 13.09.2016
Besvart: 16.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hvordan vil regjeringen legge til rette for og hvilke virkemidler som avgifter etc. mener regjeringen må etableres for å følge opp Stortingets vedtak for å nå klimamålene for lav- og nullutslippskjøretøy i 2025?

Begrunnelse

Det vises til energi og miljøkomiteens i innst. 401 S 2015-2016) til st. melding 25 om Energipolitikken mot 2030. Ved behandling av denne saken den 13. juni i år ble det i romertalls forslag IV vedtatt å be Regjeringen i forslag til Nasjonal transportplan for 2018-2029 fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følge av klimamål og teknologiske potensialet fra fagetatene. I samme innstilling ber en samlet energi og miljøkomite Regjeringen følge opp dette i kommende statsbudsjetter, Nasjonal transportplan for 2018-2028 og i ny avtale og mandat for Enova.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som framgår av stortingsrepresentantens begrunnelse for spørsmålet, har Stortinget i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 25 (2015-2016) Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030, bedt regjeringen fastsette måltall i kommende Nasjonal Transportplan for lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra transportetatene.
Som representanten selv omtaler i sitt spørsmål, er dette tema som komiteen ønsker tilbakemelding på i neste Nasjonale Transportplan, i kommende statsbudsjetter og i ny avtale med Enova. Jeg akter å imøtekomme Stortingets vedtak, og vil derfor fremme regjeringens svar på disse temaene i nettopp den kommende NTP, budsjetter og styringsdokument til Enova.