Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1608 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 16.09.2016
Besvart: 23.09.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forsvaret vil utvide den militære forbodssona i Herdlefjorden i Hordaland frå å ikkje berre gjelde delar av fjorden, men også store delar av viktige bustad- og industriområder i området.
Vil statsråden informere om kva inngripen dette faktisk vil få for aktivitetar på land og i fjord, syte for at forsvaret opprettar god dialog med aktuelle kommunar, og vil statsråden ta initiativ til ei vurdering av moglegheitene for å flytte det militære anlegget til eit mindre folkerikt område med lågare konfliktpotensiale?

Begrunnelse

Forsvaret si varsla utviding av det militære forbodsområdet i Herdlefjorden vil ramme hundrevis av bustadhus og fleire store bedrifter (jamfør oppslag om dette i BT 13/9). Det har ifølgje media vore vanskeleg for kommunen å få informasjon av kva utviding av forbodssona vil bety i praksis, særleg på land. Kartet viser at store område på land også vil bli omfatta av den nye forbodssona.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 16. september 2016 med spørsmål fra stortings-representant Kjersti Toppe om mulige konsekvenser for sivil aktivitet i forbindelse med foreslått utvidelse av militært forbudsområde i Herdlefjorden i Hordaland.
Jeg vil for det første oppklare en misforståelse i sakens anledning. Det er riktig, som stortingsrepresentanten påpeker, at områdene på kartet er tegnet inn slik at de går over land. Høringsskrivet fra Forsvaret beskriver imidlertid at forbudsområdene skal gjelde på sjøen. Forbudsområdene vil følge strandlinjen mellom de punktene som er avmerket. Det foreslåtte området vil derfor ikke ha betydning for bosteds- og industriområder på land. Konsekvensene av dette forbudsområdet er derfor betydelig mindre enn det stortingsrepresentant Toppe beskriver i sitt spørsmål.
Stortingsrepresentanten reiser også spørsmål om hvilke følger forbudsområdet vil ha for aktiviteter på sjøen, og om det er vurdert å flytte forbudsområdet til et område med lavere konfliktpotensial.
Hvilke følger et slikt område vil ha på sjøen er klart beskrevet i høringsbrevet. Jeg viser til § 2 i gjeldende forskrift: «I forbudsområdene er det forbud mot adgang for uvedkommende, dykking, ankring, sjømåling, fiske og bruk av trål og bunnredskaper i enhver form, med mindre annet fremgår direkte av §4». For dette området er det presisert at: «Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger». Det foreligger ikke et generelt adgangsforbud for området i Herdlafjorden. Jeg vil også informere om at høringsskrivet inneholder kontaktinformasjon til Forsvarsstaben for at kommuner, eller andre interessenter, kan ta kontakt for oppklarende spørsmål.
Når det gjelder muligheten for å flytte forbudsområdet så viser jeg til at den offentlige høringen forutsettes å sørge for at eventuelle kryssende interesser blir kjent, og dermed kan avveies opp mot behovene Forsvaret har. Som nevnt over, vil forbudsområdet ikke ha slike betydelige konsekvenser for aktivitet på land, som stortingsrepresentant Toppe legger til grunn i sitt spørsmål. Det er også grunn til å anta at en flytting av området, til en annen lokasjon som tilfredsstiller de forsvarsmessige behov som begrunner området, vil medføre tilsvarende konsekvenser for aktivitet på sjøen på en eventuell ny lokasjon.