Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1612 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 19.09.2016
Besvart: 27.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Stortingets vedtak 505 sa: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet. Forslaget omfatter de saker hvor UDI ikke har lagt identitet til grunn som dokumentert, men likevel innvilget oppholdstillatelse.»
Når vil regjeringen legge frem saken som vil sikre de Irakiske statsborgerne ID-avklaring og mulig statsborgerskap?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortingets vedtak nr. 505 (2015-2016) er til behandling i departementet. Saken er tidkrevende fordi det er utfordrende å finne løsninger som ikke innebærer at vi senker kravet til klarlagt identitet som statsborgerloven fastsetter. UDI vil som en oppfølging av Stortingets vedtak sende enkelte saker til verifisering i tiden fremover. Det er nødvendig med erfaringer med verifisering for å gi en nærmere anbefaling om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakere. Jeg vil legge frem et svar for Stortinget så snart saken er ferdig utredet.