Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1619 (2015-2016)
Innlevert: 19.09.2016
Sendt: 20.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Gjennom media er det kjent at det ikke har blitt foretatt noen gjennomgang av regelverk og finansieringsordning for bibelskolene.
Hvorfor er ikke dette gjort over ett år etter at det ble sagt det skulle gjøres og hva vil statsråden gjøre for å påse at Stortingets intensjoner blir ivaretatt?

Begrunnelse

I avisen Dagen 19. september 2016 kan en lese at nesten hver tredje elev ved norske bibelskoler også i høst er utenlandske statsborgere.
Det betyr at andelen er nesten like høy som i fjor da de store kullene med utenlandske bibelskolestudenter førte til kritikk og debatt.
Hver av bibelskoleplassene har statsstøtte på 92 000 kroner, noe som betyr at det blir brukt 25,8 millioner kroner på statsstøtte til utenlandske statsborgere på norske bibelskoler.
I artikkelen trekkes det fram at en god del av de utenlandske elevene går på bibelskole for å sikre seg et år ekstra i Norge etter at aupair-perioden er over. Avisa Dagen viser til at det på Filadelfia Bibelskole i Oslo er 109 utenlandsstudenter og at blant de 23 elevene på Fjelltun Bibelskole i Stavanger er det 21 som kommer fra utlandet. Det strider ikke mot retningslinjene å ta inn utenlandsstudenter. Det er også bra for internasjonalisering og forening, men dersom skolene har flere utenlandsstudenter enn norske studenter er det naturlig å stille spørsmål ved om Stortingets intensjon oppfylles. Stortinget støtter disse skolene for at de skal gi menigheter, kirker og organisasjoner påfyll av kompetanse.
I august 2015 stilte jeg spørsmål til statsråden om den høye andelen av utenlandske elever ved norske bibelskoler var i overenstemmelse med Stortingets intensjoner.
I svar datert 31. august 2015 skriver statsråden at departementet vil foreta en gjennomgang av finansieringsordningen og regelverket for disse skolene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Bibelskolene er godkjent og mottar statstilskudd etter voksenopplæringsloven kapittel 4. Dette kapitlet regulerer såkalte «diverse skoler», og trådte i kraft 1. juli 2010. Det er i dag 31 skoler som mottar statstilskudd etter kapittel 4, av disse er 20 bibelskoler og 11 skoler innen blant annet kunst, media og musikk.
For om lag et år siden svarte jeg på spørsmål fra Stortinget, at jeg ville gjennomgå både finansieringsordningen og regelverket for bibelskolene, særlig med tanke på andelen utenlandske elever ved skolene. Hensikten med gjennomgangen er å sikre at skolene oppfyller Stortingets intensjoner med den offentlige finansieringen av skoleslaget.
Gjennomgangen og utredningen av ulike tiltak er nå helt i sluttfasen. Jeg vil sende forslag til regelendringer på høring i løpet av høsten.