Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1641 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan vil statsråden håndtere Regelrådet sin uttalelse om å utrede saken om «plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser» bedre?

Begrunnelse

Regelrådet skriver blant annet følgende:

Regelrådet vil anmode Kunnskapsdepartementet om å utrede saken grundigere og sende den på ny høring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regelrådet har sammen med en rekke andre høringsinstanser avgitt høringsuttalelse til et høringsnotat om forskrift til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.
Flere av Regelrådets merknader knytter seg til effekten av å innføre en plikt til å stille krav om bruk av lærling ved offentlige anskaffelser. Rådet reiser også spørsmål om utredning av alternative tiltak. Til denne delen av Regelrådets uttalelse vil jeg vise til at Stortinget har vedtatt en plikt til å stille krav om bruk av lærling ved offentlige anskaffelser i § 7 i lov om offentlige anskaffelser. Når det gjelder utredningene og vurderingene i denne forbindelse viser jeg til Prop. 51 L (2015–2016) og Innst. 358 L (2015–2016).
Regelrådet er videre særlig opptatt av konsekvensene for næringslivet av den vedtatte plikten. Det er nettopp slike forhold som vil bli bedre belyst gjennom høringen. Der vil representanter for de offentlige oppdragsgiverne og bedriftene som skal gi tilbud uttale seg om forslaget til detaljert regelverk.
Jeg vil derfor gjennomføre høringen som planlagt. Alle høringsuttalelsene vil bli nøye vurdert og oppsummert. Dersom departementet etter dette ikke har et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere i saken vil det bli vurdert å foreta ytterligere utredninger.