Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1643 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvilke krav NAV har til individuelle begrunnelser i sine vedtak som gjelder innvilgelse, avslag og endringer i utbetaling av ytelser hjemlet i folketrygdloven, og hvilket system som sikrer at enkeltvedtak er i henhold til disse kravene?

Begrunnelse

NAV sender ut en rekke standardiserte brev og vedtak om ytelser hjemlet i folketrygdloven. Når det gjelder brev om endring av pensjonsytelse går det ikke klart frem på hvilken måte NAV har regnet ut ytelsen som kommer til utbetaling.
For at brukere av NAV skal kunne forstå sitt rettighetsbilde er det åpenbart av stor betydning om vedtakene NAV sender ut gir tilstrekkelig informasjon som knytter regelverk opp mot de konkrete vurderinger som er gjort i den enkelte sak.
SINTEF publiserte tidligere i år en undersøkelse knyttet til omgjøring og av vedtak i NAV og Trygderetten. Forskerne understreket at gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev er nødvendig for å forebygge klager.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at utformingen av vedtaksbrev fra Arbeids- og velferdsetaten følger de generelle kravene i forvaltningsloven, herunder bestemmelsene i kapittel 5 Om vedtaket. Arbeids- og velferdsetaten har i tillegg utarbeidet en standard for utforming av brev som gir utfyllende retningslinjer for hvordan etatens vedtaksbrev skal utformes.
I begrunnelsen til spørsmålet trekkes pensjonsområdet fram som et eksempel. Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at på pensjonsområdet inneholder vedtaksbrev begrunnelse og hjemmel for vedtaket. Vedtaksbrevene inneholder de konkrete lovbestemmelsene vedtakene bygger på, eller, i enkelte tilfeller, henviser til relevant kapittel i folketrygdloven.
Vedtaksbrevene og vedleggene til disse er utformet for å gi mottakerne mulighet for å kontrollere om grunnlagsopplysningene som vedtaket er bygget på er korrekte, og informere om rettigheter og plikter. Den konkrete beregningen av pensjonen fremgår imidlertid ikke av vedtaket. Beregningen foretas matematisk etter standardiserte regler. Begrunnelsen for dette er en avveining mellom hensynet til brevets lesbarhet og hensynet til å gi brukeren fullstendig informasjon i brevet. Dersom beregningen av pensjonen skulle vært inkludert i vedtaksbrevet, ville det blitt et svært langt og komplekst brev. Arbeids- og velferdsetaten har derfor valgt å henvise brukerne til nettjenesten Din pensjon på nav.no for nærmere detaljer om beregningen av den enkeltes pensjon. Det vises i vedtaksbrevene også til at det ved spørsmål kan tas kontakt med Arbeids- og velferdsetaten på telefon.
Ekspertgruppen som vurderte Arbeids- og velferdsetatens virksomhet anbefalte i sin delrapport i 2014 at etaten forbedret informasjonen i etatens brev. Departementet fulgte dette opp med å gi direktoratet i oppdrag å prioritere utvikling av en ny ikt-løsning som gjorde det mulig å endre automatisk genererte brev med standardisert innhold. Dette har medført at mange av brukerne i dag mottar færre brev og med et mer forståelig innhold, og det arbeides med å gradvis gjøre dette for flere typer av brev.
I 2015 ga Arbeids- og velferdsetaten Sintef i oppdrag å kartlegge årsaker til omgjøring av vedtak om økonomiske ytelser. Kartleggingen har munnet ut i rapporten «Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten – omfang og årsaker». Innsikt i årsaker til klager og omgjøring kan gi grunnlag for justering av teksten i etatens vedtak og øvrige brev. Arbeids- og velferdsdirektoratet er i gang med å vurdere og eventuelt følge opp de anbefalinger som rapporten kom med. Jeg er fornøyd med at direktoratet har satt i gang et slikt arbeid, og departementet følger dette opp i styringsdialogen med direktoratet.