Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1655 (2015-2016)
Innlevert: 27.09.2016
Sendt: 27.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan har regjeringen kommet frem til at 60 mill. kr er tilstrekkelig for å innføre pålagt aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år, og er dette tallet omforent med Kommunenes Sentralforbund?

Begrunnelse

Regjeringen har siden 2013 forsøkt å innføre pålagt aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere. I revidert budsjett 2016 gikk regjeringen bort fra egen politikk og sa at de heller ville innføre slik plikt kun for de under 30 år. Kommunene er de som skal gjennomføre regjeringens nye pålegg og det har tidligere vært anslått at pålegg for alle sosialhjelpsmottakere vil koste kommunene om lag 500 mill. kr. Regjeringen har etter utsagn fra Arbeids- og sosialministeren satt av 60 mill. kr. i Statsbudsjettet 2017 til å innføre pålagt aktivitetsplikt for alle under 30 år.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er som oppfølging av Stortingets vedtak om at det innføres aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, gjennomført beregninger av kommunale merkostnader knyttet til lovvedtaket. I disse beregningene inngår vurderinger av størrelsen på gruppen som vil være omfattet av aktivitetsplikt, kommunale merutgifter til tiltak, oppfølging og saksbehandling, samt mulige innsparinger for kommunene som følge av reduserte utgifter til økonomisk stønad. Kostnadsberegningene er drøftet med KS, herunder merkostnader knyttet til å ha en aktivitetsplikt for de under 30 år.
Regjeringen har i Kommuneproposisjonen 2017 varslet at man vil fremme et nytt lovforslag om i første omgang å innføre en aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år, med sikte på gjennomføring fra 1.januar 2017. Regjeringen kommer tilbake til dette i statsbudsjettet for 2017. Anslaget for kommunale merkostnader er i tråd med det som ble drøftet med KS.