Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1665 (2015-2016)
Innlevert: 29.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 03.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Som er ledd i politireformen pågår det nå lokale prosesser som skal bidra til å avgjøre tjenestestedstrukturen i politiet. I lys av Stortingets klare føringer om kommunenes medvirkning og innflytelse i denne prosessen:
Vil justisministeren revurdere avslaget han gav kommunene som ba om lengre høringsfrist, og eventuelt hvorfor ikke?

Begrunnelse

Jeg viser til brev av 30.08.16 fra 26 kommuner i Agder, signert av fem regionrådsledere som sitter i styringsgruppen for nærpolitireformen. Brevet er adressert til justisministeren, og det bes om utsatt høringsfrist i forbindelse med lokalisering av tjenestesteder i politiet. Flere av kommunene hadde betenkeligheter knyttet til høringsfristen på seks uker. Kommunelovens regler om saksutredning og saksfremlegg krever en viss tid i seg selv. For noen kommuner ville dette gi så lite tid som kun en uke til forberedelser. Det sier seg selv at dette er alt for kort tid til å sikre en forsvarlig og god prosess, hvor kommunene får fatte informerte og gode valg for sine innbyggere.
Lokaliseringen av tjenestesteder i politiet er en sak som er svært viktig for kommunene. I flere politidistrikt ble kun medlemmer fra regionrådene inviterte til å sitte i styringsgruppene som skulle utforme forslag til tjenestestedstruktur. Da det ble påpekt at dette ikke var i tråd med Stortinget sine føringer om at berørte kommuner skulle få sitte i styringsgruppene, ble det blant annet vist til at kommunene skulle få medvirke gjennom høringsprosessene. I lys av Stortingets klare føringer om kommunenes medvirkning og innflytelse i denne prosessen, er det derfor påfallende dersom kommunenes ønsker om lengre høringsfrist ikke blir imøtekommet av justisministeren.
Jeg mener at kommunene må få tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendig politisk arbeid i denne prosessen. En utsettelse av høringsfristen vil kunne sikre en bedre og grundigere prosess, i tillegg til at dette kan begrense antall klagesaker i etterkant.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er gitt klare føringer for involvering og prosess mot kommunene om endring av tjenestestedsstruktur under gjennomføringen av Nærpolitireformen i samsvar med Stortingets føringer.
Ifølge Politidirektoratet arbeider nå alle politidistriktene i samsvar med det planverket som ligger til grunn for gjennomføringen av reformen og samarbeidet med kommunene. Det er svært viktig med reell lokal involvering, og politidistriktene legger opp til prosesser med stor grad av dialog med kommunene. Politidistriktene har gjennomført og planlagt en lang rekke aktiviteter og møter for å sikre lokal involvering. Eksempelvis møter i regionråd, kommunestyrer, formannskap, arenaer for dialog i distriktet, høringskonferanser mv. Basert på rapporteringen fra Politidirektoratet er dialogen med kommunene i all hovedsak god, selv om det kan være en utfordring med knappe tidsfrister i enkelte politidistrikt.
Reformarbeid er krevende. Det vil alltid være ulike hensyn som må veies mot hverandre. Hensynet til å sikre at politiet som organisasjon må stå kortest mulig tid i omstilling og hensynet til raskt å oppnå de viktige resultatene Nærpolitireformen skal bidra med, taler sterkt for å ha rask fremdrift. Fremdriften er også viktig for de ansatte i politiet, som for tiden lever under stor usikkerhet og press. Det er heller ikke åpenbart at lang gjennomføringstid bedrer kvaliteten på det arbeidet som gjøres.
Nærpolitireformen har mange elementer og avhengigheter, og en overskridelse av tidsplanen på ett område kan raskt gi forsinkelser på en rekke andre områder. Vi skal gjennomføre en omfattende reform samtidig som politiet skal opprettholde nivået på tjenestene. Jeg er derfor opptatt av å motvirke endringstretthet og slitasje i organisasjonen, som kan oppstå når omstillingen går over tid.
I forhold til opprinnelig plan er klagefristen for kommunene utvidet fra seks til åtte uker etter tilbakemeldinger fra kommunene da departementet hadde forskriften om klageordning på høring.
Prosessen med involvering av kommunene gjennomføres nå i alle politidistrikter etter samme tidsplan. Tidsplanen er etter min mening ambisiøs, men forsvarlig. Det er viktig at tidsplanen holdes i alle politidistrikt.