Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1666 (2015-2016)
Innlevert: 29.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 06.10.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil statsråden gje UFK sine medlemer tilgang til innhaldet og konklusjonane i Terskelstudien, opplyse kor lenge den har pågått, samt gje medlemene i komiteen tilgang til alle rapportar som er utarbeidd og under arbeid som grunnlag for Terskelstudien?

Begrunnelse

Klassekampen skreiv tysdag 13. september at analytikarar ved FFI hausten 2014 begynte å jobbe fram alternativ til dagens forsvar, då ein meinte at Noreg ikkje hadde råd til alle dagens kapasitetar i Forsvaret. Arbeidet fekk namnet Terskelstudien og held på framleis.
Rådet var, i følgje Klassekampen, å førebu omlegginga av det norske forsvaret til ein ny og «radikal» forsvarsstruktur. Framtidas forsvar er offensivt, langt meir tilpassa Nato sine behov – og utan ein tradisjonell hær, hevda forskarane. Det var konklusjonen i ein hemmeligstempla rapport datert august 2015.
Klassekampen skriv at dei kjenner til dei oppsiktsvekkande konklusjonane i arbeidet med Terskelstudien. Desse skal vere at det einaste bærekraftige Forsvaret innafor dagens budsjettrammer, er «operasjonelt offensivt» og består i hovudsak av kampfly, ubåtar og spesialstyrker, der den tradisjonelle hæren må avviklast, til fordel for lette og meir mobile bakkestyrkar. FFI omtalar sjølv denne forsvarsstrukturen som «radikal».
Forsvarsministeren har fleire gonger, seinast på Army Summit, vist til usemje rundt kva Hæren treng av investeringar og innretning på Hæren. Stortinget og offentlegheita har like fullt aldri fått informasjon som skulle tilseie anna enn at vi treng ein hær med ein mekanisert brigade. Seinast fredag 23.
august stadfesta sjefen for Etterretningstenesta dette, med en tydeleg kritikk av langtidsplanen.
Statsråden har fleire gonger signalisert at ho vil syte for openheit i Forsvaret. Til dømes er statsråden sitert av Aftenposten 7. januar 2014 på at «åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet. Åpenhet betyr særlig å bidra til et korrekt bilde av virkeligheten».

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 29. september 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) arbeid under tittelen «Terskelstudien». Representanten Navarsete viser til omtale i Klassekampen 13. september av en gradert rapport fra dette arbeidet som er datert august 2015, og spør om utenriks- og forsvarskomitéens medlemmer vil få tilgang til innholdet og konklusjonene i studien, samt ytterligere opplysninger om arbeidet.
Som kjent er FFIs formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov, herunder å gi den politiske og militære ledelsen rettidige råd i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde. Dette gjelder særlig forhold som kan påvirke forutsetninger for forsvarspolitikken, forsvarsplanleggingen og forvaltningen av sektoren. FFI har således vært en viktig bidragsyter i grunnlagsarbeidet for forsvarssjefens fagmilitære råd og den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, Prop. 151 S.
Forsvarsdepartementet har med bakgrunn i spørsmålet fra stortingsrepresentant Navarsete anmodet om en redegjørelse fra FFI om instituttets arbeid med «Terskelstudien» og den omtalte rapporten. Redegjørelsen fra FFI av 4. oktober 2016 følger vedlagt.
Som det fremgår av FFIs redegjørelse, igangsatte instituttet høsten 2014 et arbeid som fikk tittel “Terskelstudien”. Studien skal fremskaffe kunnskap om hvordan terskelforsvaret kan operasjonaliseres på andre måter enn gjennom dagens konsept for bruk av Forsvaret, og gjennom det bidra til å skape større handlefrihet i forsvarsplanleggingen på sikt. Studiens første fase ble dokumentert i FFI-rapport 2015/01450 “Operasjonell nektelse - et radikalt terskelforsvar”. Rapporten er gradert begrenset i henhold til sikkerhetsloven § 11 og 12. Arbeidet i «terskelstudien» er pågående, og så langt er det kun FFI-rapport 2015/01450 som er utgitt som dokumentasjon. FFI opplyser at instituttet planlegger å utgi en ny rapport som dokumenterer det pågående arbeidet i studien denne høsten/vinteren og nye rapporter i årene frem mot neste langtidsplan.
Den graderte FFI-rapporten 2015/01450 vil kunne oversendes utenriks- og forsvarskomitéen i egen ekspedisjon

Vedlegg til svar

Lenke til vedlegget i pdf-format