Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2 (2016-2017)
Innlevert: 01.10.2016
Sendt: 03.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til svar på spørsmål 1602 om åta i bruk lokalt utviklet henvisningsverktøy som har dokumentert kvalitetsforbedring på ca. 30 %. Praksiskonsulenter og klinikere på Haukeland Universitetssykehus har tilbudt modellen til helsedirektoratet som arbeider med henvisningsveileder, men blitt avist. Det er også feil at dette er en del av EPJ-løftet.
Vil ministeren snarest sørge for at lokalt utviklet effektive og brukervennlige verktøy blir tilgjengelig nasjonalt og ikke bare på Vestlandet?

Begrunnelse

Praksiskonsulenter som har utviklet det elektroniske henvisningsverktøyet i samarbeid med klinikere på Haukeland Universitetssykehus sier at det er feil det som kommer frem i svaret til helseministeren i spørsmål 1602. De har ikke blitt invitert med i direktoratets arbeid med henvisningsveilederen. De har tilbudt seg å dele modellen, både teknisk og innholdsmessig, men blitt avvist. Derfor er det fortsatt bare legene på Vestlandet som har glede av denne modellen som gir betydelig gevinst i praksis enn helsedirektoratets modell.
Det er også feil at dette er en EPJ-løftet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har igjen hatt kontakt med Helsedirektoratet og Helse Vest RHF for å få belyst spørsmålet fra representant Grung.
Helsedirektoratet opplyser at de er godt kjent med arbeidet som gjøres ved Helse Bergen HF, og at det har vært gjennomført møter med fagmiljøene i Helse Vest RHF om dette arbeidet. 27. juni i år deltok blant annet to av praksiskonsulentene fra Helse Bergen HF, fagdirektør i Helse Vest RHF og EPJ-løftet v/Direktoratet for e-helse i et møte i Helsedirektoratet hvor de regionale henvisningsrådene og verktøyet fra Helse Bergen HF var tema. Praksiskonsulentene ble oppfordret til å bidra i videre arbeid sammen med Helsedirektoratet. Helse Bergen HF har i muntlig meddelelse til Helse Vest RHF opplyst at alle praksiskonsulentene ved helseforetaket nå skal være kjent med dette møtet med Helsedirektoratet, og møtet beskrives som positivt og konstruktivt.
Helse Vest RHF bekrefter at de har hatt kontakt med Helsedirektoratet om henvisningsverktøyet representanten viser til. Helse Vest RHF opplyser at Helse Bergen HF ikke har opplevd seg avvist av Helsedirektoratet i prosessen, og kjenner seg ikke igjen i representantens framstilling av saken. Helse Vest RHF ønsker at det utvikles nasjonale fremfor regionale henvisningsverktøy, og de har derfor tilbudt deres modell, både teknisk og innholdsmessig, til det nasjonale arbeidet. Dette er både jeg og Helsedirektoratet glade for, og vi ser fram til deres bidrag i den nasjonale utviklingen av henvisningsveiledere og faglige beslutningsstøtteverktøy.
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse opplyser at det arbeides med å gi fastleger tilgang til fagspesifikke råd og veiledere direkte fra det elektroniske pasientjournalsystemet. Dette IKT-arbeidet er organisert som et delprosjekt i EPJ-løftet «Integrasjoner Henvisningsveileder, integrasjon journal og APOLLO». Helsedirektoratet følger opp dette arbeidet i samarbeid med Direktoratet for e-helse. Dette arbeidet skal bidra til bedre kvalitet på henvisningene og forenkle arbeidsprosessen for legen. Her vil erfaringene fra Helse Bergen HF være nyttig, og Helsedirektoratet opplyser at de også på dette området vil samarbeide med miljøet i Bergen.
Jeg håper at eventuelle misforståelser om dette dermed er avklart.