Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:17 (2016-2017)
Innlevert: 05.10.2016
Sendt: 05.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å endre investeringskriteriene for Investinors øremerkede investeringer i skogindustri slik at private investeringsprospekter kan finansieres hvor kravet til avkastning er lågare og risikoen høgere enn det man vil møte hos andre sammenlignbare investorer i markedet, at Investinor bare skal gjennomføre slike investeringer i Norge samt at langsiktigheten i disse investeringene økes utover dagens 3-7 år?

Begrunnelse

Jeg viser til at av den kapitalen som Investinor forvalter er 500 millioner kroner øremerket investeringer i skogindustri. Den øremerkede kapitalen er underlagt akkurat de samme investeringskriteriene som øvrig kapital Investinor forvalter.
På Investinors hjemmesider står det følgende under "Investeringskriterier":

"Investinor er et konkurranseutsatt aksjeselskap som opererer på kommersielle vilkår, på samme måte som private aktører i kapitalmarkedet.
Investinors investeringskriterier, altså de vurderingene vi legger til grunn før Investinor beslutter å investere eller ikke investere i et selskap, er derfor tilnærmet identiske med det du vil møte hos andre sammenlignbare investorer i markedet."

Videre går det fram at selskap som er interessante for Investinor typisk
Vil ha blant annet følgende kjennetegn:

"Selskapets samlede behov for egenkapital i perioden fram til avhending bør være minimum noen titall millioner kroner, eller sagt på en annen måte: Kapitalbehovet må avspeile internasjonal satsing med en målsetting om å avhende selskapet (exit) i løpet av typisk 3-7 år."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen har fulgt opp Stortingets flertallsmerknad om at Investinor skal kunne investere i modne bedrifter i skog- og trenæringene. Selskapets vedtekter ble endret i tråd med dette 5. oktober i år. Det er forutsatt at investeringene ikke gjøres i selskap som er notert på Oslo Børs el.l. Jeg kan ikke ta initiativ til å gjøre endringer for Investinor som innebærer at selskapet kan engasjere seg sammen med medinvestorer eller til porteføljebedriftene på vilkår som kan innebære ulovlig statsstøtte. Investeringene skal fremdeles gjøres på markedsmessige vilkår og sammen med private investorer.
Når det gjelder føringer for geografi ble det i Prop. 1 S (2014-2015) Nærings- og fiskeridepartementet redegjort for at:

"Selskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt og har gjort investeringer i bedrifter med hovedkontor i tolv av landets fylker. Én investering er gjort i et selskap med utenlandsk hovedkontor, samtidig som porteføljeselskapet etablerte forskningsvirksomhet i Norge. Flere andre selskaper i dagens portefølje har også deler av virksomheten i utlandet. Dette kan ses som en naturlig følge av at Investinor skal investere i bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Både det å tiltrekke aktivitet fra selskap til Norge og det at bedrifter etablerer virksomhet internasjonalt kan tjene verdiskapingen i Norge."

Det er ikke tatt initiativ til å endre føringene for det geografiske nedslagsfeltet for Investinors investeringer.
Ifølge vedtektene til Investinor skal selskapet ha et langsiktig perspektiv på investeringene, samtidig som selskapet også skal ha en avhendingsstrategi for sine investeringer.